فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهbulletفرم‌های آموزشی

 1. فرم تغيير برنامه درسي و ايجاد رشته و گرايش هاي جديد
 2. فرم درخواست تجديد نظر نمره
 3. فرم انصراف از تحصيل
 4. فرم درخواست مرخصي تحصيلي
 5. فرم مشخصات دانشجويان
 6. پرسشنامه نظرخواهي
 7. صورتجلسه ارزيابي جامع دكتري
 8. صورتجلسه ارزيابي جامع دكتري
 9. صورتجلسه آزمون كتبي ارزيابي جامع
 10. کاربرگ هماهنگی جهت برگزاري آزمون كتبي ارزيابي جامع
 11. فرم شماره 1 آزمون جامع
 12. گواهي تحصيلي شركت در آزمون دكتري
 13. فرم پروپوزال برای دانشجویان دکتری
 14. فرم پروپوزال برای دانشجویان کارشناسی ارشد
 15. فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید
 16. فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) (تمدید تحصیلی اول)
 17. فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) (تمدید تحصیلی دوم)
 18. فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (فرم شماره 1)
 19. فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص (فرم شماره 2)
 20. فرم تعهد مالی

bulletفرم‌های پژوهشی