فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 0
گواهی شرکت در آزمون دکتری دکتری 0
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 0
فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 0
فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) (تمدید تحصیلی دکتری 0
فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) (تمدید تحصیلی دکتری 0
طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم تغییر برنامه درسی و ایجاد رشته و گرایش های جدید مشترک 0
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (فرم شماره 1) مشترک 0
فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص (فرم شماره 2) مشترک 0
فرم تعهد مالی مشترک 0
فرم درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 0
فرم انصراف از تحصیل مشترک 0
فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 0
فرم مشخصات دانشجویان مشترک 0
پرسشنامه نظرخواهی کیفیت آموزشی مشترک 0
صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 0
کاربرگ هماهنگی جهت برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 0
فرم شماره 1 آزمون جامع مشترک 0فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت درمجامع علمی خارج از کشوربرای دانشجویان دوره دکتری دکتری 0
برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری دکتری 1
ارزیابی عضو هیات داوران در جلسه پیش دفاع دکتری 0
فرم درخواست جلسه پیش دفاع رساله دکتری دکتری 0
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری 1
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 1
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دکتری 1
فرم شماره 5 (مقطع دکتری) دکتری 1
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع (دانشجویان گروه مدیریت فناوری اطلاعات) دکتری 1
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 0
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 0
برگه گزارش سفر دکتری 0
سر برگ لاتین دانشکده دکتری 0
فرم طرح تحقیق (پروپوزال) (فرم شماره 1 و طرح تحقیق پایان نامه) دکتری 0
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 0
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 1
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 1
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دکتری 0
فرم طرح تحقیق (پروپوزال) (فرم شماره 1 و طرح تحقیق پایان نامه) کارشناسی ارشد 0
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 1
فرم ارزیابی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 1
فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان­ نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 1
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 1
تاییدیه اعضای هیات داوران در جلسه دفاع کارشناسی ارشد 0
صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه (فرم شماره 4) کارشناسی ارشد 1
فرم شماره 5 (مقطع کارشناسی ارشد) کارشناسی ارشد 1
درخواست شرکت در کارگاههای داخل کشور مشترک 0
ریز هزینه های مصرفی پایان نامه/رساله دانشجو مشترک 0
برگه مجله چکیده پایان نامه های ایران(مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران) مشترک 0
برگه مقالات مستخرج از پایان نامه / رساله دانشجویان مشترک 0
برگه انتخاب رساله / پایان نامه برتر دانشجویی مشترک 0
حکم استاد راهنمای دوم پایان نامه/رساله مشترک 2
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 0
نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله مشترک 0
آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 0
آئین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 0
برگه معرفی نامه مشترک 0
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور مشترک 0
سوگندنامه مشترک 0
فرم ارسال صورتجلسه مشترک 1
فرم تعیین استاد راهنما و مشاور دانشجو مشترک 0
فرم تایید آماده بودن رساله / پایان نامه جهت دفاع نهایی (فقط برای دانشجوی اخراجی) مشترک 0
برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 0
برگه دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 0
حکم تصویب موضوع پایان نامه/رساله مشترک 0
برگه گزارش سه ماهه مشترک 1
برگه قرارداد (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7 - 8 - 9 می باشد) مشترک 0
برگه هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه / رساله (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7 مشترک 0
برگه صورتجلسه (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7 - 8 - 9 می باشد) مشترک 0