معاونین دانشگاه


 

 معاون آموزشی

دکتر جلالی

دکتر محمد رضا کلباسی مسجدشاهی

رتبه علمی: استاد

گرایش: تکثیر و پرورش آبزیان

تلفن: 122 6253499

دورنگار: 82884180

پست الکترونیکی: m_jalali@modares.ac.ir

 معاون پژوهشی و فناوری

دکتر فتح اللهی

دکتر یعقوب فتح اللهی

رتبه علمی: استاد

گرایش: فیزیولوژی

تلفن: 82882009

دورنگار: 82883101

پست الکترونیکی: fatolahi@modares.ac.ir

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی

دکتر محسن محمد زاده

رتبه علمی: استاد

گرایش: آمار

تلفن: 82882008

دورنگار: 88011918

پست الکترونیکی: mohsen_m@modares.ac.ir

 معاون دانشجویی

دکتر اصلاحچی

دکتر محمدرضا اصلاحچی

رتبه علمی: دانشیار

گرایش: ریاضی کاربردی

تلفن: 82882013

دورنگار: 82883017

پست الکترونیکی: eslahchi@modares.ac.ir

 معاون فرهنگی و اجتماعی

محمد جواد ناطق

محمد جواد ناطق

رتبه علمی: دانشیار

گرایش: مهندسی ساخت و تولید

تلفن: 82884396

82884396

پست الکترونیکی: nategh@modares.ac.ir