معاونین دانشگاه


 

 معاون آموزشی

دکتر کلباسی

دکتر محمد رضا کلباسی مسجدشاهی

رتبه علمی: استاد

گرایش: تکثیر و پرورش آبزیان

تلفن: 122 6253499

دورنگار: 82884180

پست الکترونیکی: kalbassi_m@modares.ac.ir

 معاون پژوهشی و فناوری

دکتر فتح اللهی

دکتر یعقوب فتح اللهی

رتبه علمی: استاد

گرایش: فیزیولوژی

تلفن: 82882009

دورنگار: 82883101

پست الکترونیکی: fatolahi@modares.ac.ir

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی

دکتر سید مهدی موسوی

رتبه علمی: دانشیار

گرایش: باستان شناسی

تلفن: 82884661

دورنگار: 82884661

پست الکترونیکی: m_mousavi@modares.ac.ir

 معاون دانشجویی

دکتر اصلاحچی

دکتر مسعود رضائی

رتبه علمی: استاد

گرایش: شیلات

تلفن: 44553366

دورنگار: 44553499

پست الکترونیکی: rezai_ma@modares.ac.ir

 معاون فرهنگی و اجتماعی

محمد جواد ناطق

محمد جواد ناطق

رتبه علمی: دانشیار

گرایش: مهندسی ساخت و تولید

تلفن: 82884396

82884396

پست الکترونیکی: nategh@modares.ac.ir