تقویت همه جانبه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی یکی از اساسی‌ترین راه‌های کاهش آسیب‌های این فعالیت‌ها در محیط دانشگاهی است و از آنجایی که ایفای نقش و مسئولیت تربیتی، فرهنگی و اجتماعی اساتید افزون بر نقش آموزشی، می‌تواند در ارتقای شخصیت و خودباوری علمی و اجتماعی جامعه دانشگاهی بسیار سازنده و درخور توجه باشد، بنابراین برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ باید به‌ گونه‌‌ای باشد تا زمینه و بستر لازم و مناسب فراهم شود. حضور اساتید، دانشجویان و کارمندان در نشست‌های هم‌اندیشی، تضارب آرا، نقد و آزاد‌اندیشی یکی از این زمینه‌ها است و در راستای سند دانشگاه اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت و به منظور مشخص ساختن چارچوب و حدود جلسات آزاد‌اندیشی در دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده است.