محمدحسن حیدری

سرپرست مرکز مشاوره دانشجویی

جواد فرهنگ

سرپرست سلامت، بهداشت و مشاوره

82883071
نسرین اکبری شریف
نسرین اکبری شریف

پرستار

82883854-82883853
سید سیامک  امیری
سید سیامک امیری

پزشک

48292163
 زهره  توانا
زهره توانا

پزشک

48292763
سارا دانشی
سارا دانشی

کارشناس بهداشت محیط

82885151
نیره رحیمی وند
نیره رحیمی وند

پرستار

82883853-82883854
شادی رمضانی صومعه
شادی رمضانی صومعه

کارشناس کمیسیون پزشکی

88634164-82885155
محمد روستائی
محمد روستائی

مسئول امور اداری، مالی و حقوقی

82885154
سعیده  سربندی فراهانی
سعیده سربندی فراهانی

پرستار

82883854-82883853
منصوره شفقی
منصوره شفقی

کارشناس مشاوره

4040 , 4039
مژگان عابدی ثمرین
مژگان عابدی ثمرین

مسئول دفتر

82883071
علیرضا عباسی
علیرضا عباسی

کارشناس بهداشت حرفه‌ای

82885152
فرشته عسگرزایی
فرشته عسگرزایی

پزشک و مسئول فنی درمانگاه عمومی

82883853 - 82883854
زهرا   علی پور
زهرا علی پور

کارشناس امور اداری

82885156
مرضیه قاسمی‌نژاد
مرضیه قاسمی‌نژاد

پرستار

82883854-82883853
نسیبه کردامیری
نسیبه کردامیری

پرستار

82883854-82883853
معصومه  منصوری
معصومه منصوری

پزشک و قائم مقام درمانگاه عمومی

82883853-82883854
فرشته نیک‌سیرت
فرشته نیک‌سیرت

کارشناس مشاوره

4040 - 4039
سیمین  واجدیان
سیمین واجدیان

کارشناس پرستاری درمانگاه کشاورزی

48292163