اهداف و برنامه‌ها


 
  • به كارگيري سيستم الكترونيكي اطلاع رساني خدمات مالي
  • ايجاد سيستم حسابداري تعهدي
  • ايجاد سيستم يكپارچه درآمدهاي اختصاصي (وصولي) در سطح دانشگاه
  • به روز رساني وضعيت اموال دانشگاه
  • برخورداري از بايگاني متمركز، امن و داراي فضاي كافي در رابطه با اسناد مالي
  • افزايش رفاه نسبي همكاران از خدمات مالي دانشگاه