معرفی


 

مدیریت امور مالی با رویکرد هدايت و هماهنگي فعاليتهاي واحدهاي مالي و حسابداري در دانشکده ها، واحدها و مراكز تحقیقاتی، پژوهشی و ارائه خدمات مشورتي و تخصصي جهت اعمال قوانين و مقررات و نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداري حسابها با زیر مجموعه پنج اداره " حسابداري – اموال – اعتبارات و تنظیم حسابها – رسيدگي به اسناد - در آمدها" اقدامات لازم ر ابه سر انجام می رسانند، و این مهم با درخواست وجه از خزانه در تأمین اعتبار نسبت به تنظيم جريان نقدينگي در سطح دانشگاه و مراقبت در تأمين به موقع نيازهاي مالي براي پرداخت هزينه ها، با اجراي اصول و فنون حسابداري و نيز قوانين و مقررات مالي، محاسباتي و معاملاتي از طريق بررسي هاي منظم و ادواري نهایتاً به تهیه و تنظیم و نگهداری حساب ها جهت تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط و مدیریت دانشگاه صورت می پذیرد .

در حال حاضر مديريت اين واحد بر عهده آقاي غلامرضا خاكسار مي باشد.