افراد


 
 • ایرج خاکپور
 • مدیر تشکیلات و بهبود روش ها
 • 8288 3033
 • منیرسادات هجرتی
 • معاون مدیر آموزش و تشکیلات
 • 82883146

 • فهیمه عربی زنجانی
 • رییس گروه تشکیلات و روش ها
 • 3046
 • نصرت مختارباف
 • رییس گروه آموزش کارکنان

 • مریم الوانی
 • کارشناس گروه اطلاعات
 • 3146
 • مریم خوشه گیر
 • کاردان تشکیلات و روش ها
 • 3046