اهداف و برنامه‌ها


 
  1. تدوین و تنظیم بودجه جاری، درآمدهای اختصاصی و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاه در قالب اهداف و سیاست های کلی دانشگاه و تصویب آن در هیات امناء دانشگاه
  2. تدوین و راه اندازی نرم افزار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
  3. بهبود نظام‌ها و فرآیندهای بودجه بندی و توزیع بهینه منابع در بین واحدهای سازمانی بر اساس شاخص ها و داده های آموزشی و پژوهشی واحدهای سازمانی
  4. برنامه ریزی و شناسایی راهکارهای کاهش هزینه و صرفه جویی در منابع در دسترس
  5. استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود و بالقوه بودجه‌ای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی