شرح وظایف


 
 • دريافت اصول، سياست‌ها و خط مشی‌های برنامه‌های توسعه و سياست‌ها و خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب رئيس دانشگاه در زمينه فعاليت‌های جاری و عمرانی
 • تهيه بودجه جاری، عمرانی و درآمد اختصاصی دانشگاه بر اساس برنامه‌های مصوب رئيس دانشگاه و درقالب قوانين و مقررات و ضوابط و معيارهای مصوب و ارائه بودجه به رئيس دانشگاه جهت تصويب
 • بررسی و شناسايی راه‌های مختلف تامين اعتبارات و منابع مورد نياز از محل كمك‌های دولت و درآمدهای اختصاصی ناشی از فعاليت‌های دانشگاه و ارائه پيشنهاد به رئيس دانشگاه
 • بررسی ومطالعه مستمر قوانين برنامه وبودجه كل كشور و ساير مصوبات قانونی و تصويب نامه‌های دولتی جهت شناسايی و تشخيص منابع حصول و اقدام و پيگيری در مورد تحقق تامين و تحصيل منابع مذكور
 • تهيه و تنظيم گزارشهای تحليلی و توجيهی جهت ارائه به دولت و مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، وزارت علوم تحقيقات و فناوری و حضور مستمر و پيگيری فعال، به‌هنگام بحث و بررسی بودجه دانشگاه در مراجع مذكور
 • تهيه و ارائه هر گونه آمار و اطلاعات و گزارش‌های مورد نياز به مراجع مذكور در طول مراحل بحث و بررسی و تصويب بودجه دانشگاه
 • يگيری مستمر مراحل تصويب بودجه و انعكاس اخبار و تحولات مرتبط با آن به رئيس دانشگاه از آغاز تا مرحله نهايی
 • تهيه و تنظيم موافقت‌نامه های بودجه جاری، عمرانی و درآمد اختصاصی دانشگاه و پيگيری اقدام‌های مربوط به امضاء و مبادله موافقت نامه‌ها
 • تهيه و تدوين ضوابط و معيارهای مربوط به نحوه محاسبه و برآورد اقلام درآمدها و هزينه‌های بودجه و تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها و روش‌های بودجه‌بندی به دانشكده‌ها و واحدهای سازمانی و مراكز، و ارائه خدمات مشورتي، تخصصی و كارشناسی جهت تهيه ،تنظيم و پيشنهاد بودجه بر مبنای برنامه وبودجه مصوب دانشگاه
 • تهيه و ارائه گزارش‌های تحليلی از وضعيت منابع و مصارف دانشگاه در مقاطع مختلف زمانی
 • تهيه و تدوين روش‌ها، ضوابط و معيارهای ارزيابی و نظارت بر عملكرد بودجه و ابلاغ به حوزه‌ها، واحدها و مراكز و اعمال روش‌ها و مقررات مذكور در جهت تطبيق و مقايسه عملكرد بودجه با مصوبات ابلاغ شده و ارائه گزارش نتايج حاصل به رئيس دانشگاه
 • ايجاد هماهنگی و تعامل با معاونت‌ها، دانشكده ها، پژوهشكده‌ها، مراكز تحقيقاتی و مديريت‌های مختلف دانشگاه در زمینه :
 1. برنامه‌ریزی
 2. بودجه‌ريزی
 3. كنترل و ارزيابی

برنامه‌ریزی

 • ايجاد هماهنگی و تعامل بين دانشكده‌ها ، معاونت‌ها و دفاتر در زمينه برنامه ريزی، بودجه‌ريزی، كنترل و ارزيابی
 • تدوين برنامه‌های كوتاه مدت، ميان مدت (پنج ساله) و بلند مدت (سند چشم انداز) مربوط به دانشگاه با همكاری ساير معاونت‌ها و دانشكده‌ها
 • بررسی و تنظيم لوايح مورد نياز برای طرح در دولت يا مجلس
 • فراهم آوردن موجبات برنامه‌ای نمودن فعاليت‌های دانشگاه و واحدهای وابسته و برآورد هزينه‌ها و اعتبارات مورد نياز برای درج در بودجه‌های سالانه برای تحقق اهداف دانشگاه
 • هماهنگی با واحدهای سازمانی دانشگاه به منظور جمع‌آوری و تلفيق برنامه، ارشاد و راهنمايی آن‌ها در تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌های مربوط در چارچوب نظام برنامه‌ريزی كشور
 • ايجاد ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و ساير مراجع سياست‌گذاری در امر برنامه‌ريزی برای اخذ سياست‌ها و خط مشی‌های كلی دراين زمينه
 • هماهنگی با معاوت برنامه‌ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهوری و ساير مراجع ذيربط در مورد تصويب برنامه‌ای دانشگاه و انجام پيگيری‌های لازم در اين زمينه
 • مطالعه، بررسی و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مفيد و مناسب در جهت بهبود امور مربوط و پيشبرد اهداف دانشگاه بر حسب مورد.

بودجه‌ریزی

 • تهيه و تنظيم بودجه سالانه واحدهای سازمانی دانشگاه و راهنمايی و ارشاد اين واحدها در تهيه و تنظيم بودجه‌های مربوط در قالب اعتبارات هزينه‌ای، تملك دارائی‌های سرمايه‌ای، درآمد‌های اختصاصی رديف‌های متفرقه و تبصره‌های قانون بودجه و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات بودجه‌ای آن‌ها
 • تهيه و صدور ضوابط و فرمهای مربوط به تنظيم بودجه به واحدهای سازمانی و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظيم و تكميل و اعاده آن‌ها
 • بررسی و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادی واحدهای ستادی اعم از اعتبارات هزينه‌ای، تملك دارائی‌های سرمايه‌ای، درآمد‌های اختصاصی و رديف‌های متمركز با توجه به طرح‌ها و برنامه‌های مربوط
 • راهنمايی و ارشاد واحدهای سازمانی دانشگاه در امر تهيه و تنظيم بودجه‌های مورد نياز با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و رعايت خط مشی و اهداف كلی دانشگاه
 • تلفيق و تنظيم بودجه نهايی دانشگاه بر اساس آخرين اطلاعات، پيش‌بينی‌ها و برآورد انجام شده با رعايت كامل مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر تدوين بودجه
 • طرح بودجه دانشگاه پس از تصويب رئيس دانشگاه در اعتبارات هزينه‌ای، تملك دارائی‌های سرمايه‌ای، درآمدهای اختصاصی، رديف‌های متفرقه و تبصره‌های قانون بودجه و ادای توضيحات در جلسات دفاع از بودجه پيشنهادی دركمسيون دايمی و هيات امنا دانشگاه
 • دريافت بودجه مصوب در قالب اعتبارات هزينه‌ای، تملك دارائی‌های سرمايه‌ای، درآمدهای اختصاصی ورديف‌های متفرقه و تبصره های قانون بودجه و تفكيك اعتبارات تصويبی بين برنامه‌ها و فعاليت‌های مختلف دانشگاه و تهيه و تنظيم موافقتنامه‌ها (اسناد بودجه) با وزارت علوم تحقيقات و فناوری و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی و پيگيری امور تا مرحله مبادله موافقتنامه‌ها
 • مطالعه و بررسی و برآورد اعتبارات ناشی از وضع قوانين، تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های پيشنهادی
 • مطالعه مستمر در امر بهبود روش‌های تنظيم و اجرای بودجه و استفاده از تجارب علمی در امور مذكور
 • ثبت و نگهداری كليه آمارهای ثبتی و موضوعی به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری دانشگاه  
 • تهيه، تنظيم و نگهداری اعتبارات بر حسب برنامه، فعاليت و عمليات
 • تدوين شاخص‌های منطقی جهت توزيع عادلانه منابع بين واحدهای سازمانی دانشگاه
 • مطالعه و بررسی روش‌های تقليل و كنترل هزينه‌ها به منظور ارتقاء بازدهی (كمی و كيفي) امور مربوط و ارائه نظارت و طرح‌های كارشناسی و اجرائی دانشگاه
 • تكميل فرمها و تهيه نمودارهای مربوط به فعاليت‌ها و گزارش عملكرد مالی دانشگاه جهت ارائه به هيات امنا، وزارت متبوع و مراجع ذيربط
 • برآورد كسری اعتبارات دانشگاه، ارائه راهكارهای كاربردي، پيگيری جهت تامين كسری ها ، تهيه گزارش از چالش‌ها و مشكلات اعتباری و انعكاس به مسئولين و مراجع ذيربط
 • همكاری در تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه، تهيه برنامه استراتژيك و عملياتی مديريت
 • برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های آموزش بودجه‌ريزی و دوره‌های كارآموزی جهت مسئولين، كارشناسان جديد‌الاستخدام
 • ارتباط موثر كاری با كارشناسان بودجه وزارت متبوع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی، وزارت اقتصاد و دارايی، ديوان محاسبات، استانداری و معاونت‌ها و مديريت‌های دانشگاه
 • انجام امور مربوط به توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه‌ای تملك دارايی‌های سرمايه‌ای، درآمدهای اختصاصی، رديف‌های مختلف و تبصره بودجه كل كشور
 • تهيه و تدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌ای تملك دارايی‌های سرمايه‌ای، درآمدهای اختصاصی و تبصره‌های بودجه
 • تهيه و تدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه‌ای تملك دارايی‌های سرمايه‌ای، درآمدهای اختصاصی و تبصره‌های بودجه

كنترل و نظارت

 • شناخت مسائل و مشكلات ارجائی طرح‌ها و برنامه‌ها و تعيين و تشخيص عواملی كه موجب پيشرفت و يا تاخير در اجرای آن‌ها می‌گردد و انجام پيگری‌های لازم برای رفع نارسائی‌ها ، تنگناها و نواقص موجود و ارائه پيشنهادات و راه حل‌های مناسب در اين زمينه
 • بازديد از پروژه‌ها ،طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای در دست اجرا و تهيه و تنظيم گزارش‌های نظارتی
 • نظارت بر اجرای بودجه عملياتی و ارزشيابی از عملكرد بودجه از طريق اخذ مستمر گزارش‌های ملی و صورت عملكرد هزينه‌های قطعی از واحدها و تجزيه و تحليل هزينه‌ها در مقايسه با اعتبارات مصوب و تخصيصی
 • نظارت مستمر بر پيشرفت ريالی و فيزيكی طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای دانشكده‌ها ،و واحدهای سازمانی و تهيه گزارش نظارتی برای ارائه به رئيس دانشگاه
 • تهيه و تنظيم گزارش‌های لازم از نحوه اجرا و ميزان پيشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها و همچنين مشكلات و نارسائی‌های مربوط برای آگاهی مقامات مسئول
 • جمع آوری اطلاعات و سوابق لازم در زمينه طرح‌ها و برنامه‌های دردست اقدام به منظور ارزشيابی از اجرای برنامه‌های مصوب دانشكده‌ها و واحد‌های سازمانی
 • ارزيابی مستمر شاخص‌های مربوط به سند چشم انداز، اهداف كمی قانون برنامه‌های توسعه كشور و اسناد توسعه بخشی و فرابخشی
 • تدوين شاخص‌ها و معيارهای ارزيابی برای فراهم آوردن موجبات ارزشيابی عملكرد برنامه‌ها و حصول اطمينان از ميزان پيشرفت طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا دانشكده ها و واحد‌های سازمانی در مقايسه با برنامه‌های مصوب و جداول زمان بندی شده
 • تهيه و تدوين شاخص‌ها و معيارهای مورد نياز برای ارزيابی سالانه طرح های تملك دارايی‌های سرمايه‌ای دانشكده‌ها و واحد‌های سازمانی به منظور تهيه و تنظيم گزارش ارزيابی به مسئولين ذيربط
 1. وظايف كارشناسان بودجه طرح‌های عمرانی
 2. كارشناس برنامه و بودجه جاری
 3. كارشناس برنامه وبودجه درآمد اختصاصی

وظايف كارشناسان بودجه طرح‌های عمرانی

 • كارشناسان اين گروه به منظور تامين، تخصيص و توزيع اعتبارات طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای در دانشكده‌ها، معاونت‌ها ، مديريت‌ها و مراكز تحقيقاتی دانشگاه، پيش‌بينی نيازهای آينده و دفاع از سياست‌های اجرائی و خط مشی دانشگاه در قالب پيشنهاد بودجه طرح‌های تملك درائی‌های سرمايه‌ای جهت تصويب هيات امنای دانشگاه و اجرای بودجه در چهار چوب استراتژی دانشگاه اقدام می‌نمايند.
 • سعی اين كارشناسان بر اين است تا با برنامه‌ريزي، تامين، توزيع و تخصيص اعتبارات بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و تسريع در اجرای پروژه‌های فعال دانشگاه با همكاری و مشاركت كارشناسان خبره و دستيابی به منابع مالی مورد نياز و افزايش آن از منابع مالی كشور در انجام هزينه منطبق بر برنامه‌ريزی مصوب دانشگاه فعاليت نمايد.
 • بودجه عمرانی دانشگاه شامل بودجه طرح‌های تملك دارائی‌های سرمايه‌ای می‌باشد كه در قالب طرح‌ها و پروژه‌های مختلف جهت احداث، تكميل طرح‌ها و پروژه‌های نيمه تمام در حال اجرا، تعميرات اساسی ساختمان‌ها، تاسيسات، بهبود استاندارد و تامين تجهيزات مورد نياز واحدها، ارتقا ضريب ايمنی، سلامت و محيط زيست می‌باشد.

كارشناس برنامه و بودجه جاری

 • ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور
 • ارتباط مستمر با اداره اعتبارات و تنظيم حساب‌های مديريت امور مالی دانشگاه
 • شركت در دوره‌های آموزشی بودجه برای روزآمد شدن اطلاعات
 • جمع‌آوری بودجه‌های پيشنهادی و اعتبارات درخواستی واحدها بر اساس هزينه عملكرد واقعی واحدها
 • ارائه بودجه تنظيم شده به كمسيون دايمی وهيات امنا دانشگاه و دفاع از آن
 • نگهداری حساب بودجه هزينه‌ای بر حسب فعاليت‌ها و برنامه‌ها
 • همكاری با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دانشگاه
 • نظارت بر نحوه تكميل فرم‌های مختلف بودجه بر اساس دستورالعمل سالانه بودجه
 • شركت در كميته‌های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن
 • بررسی و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم های مختلف
 • بررسی و نظارت بر پيش بينی درآمد و برآورد هزينه فعاليت‌ها وطرح‌ها و برنامه‌ها
 • بررسی تهيه و پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم
 • اظهار نظر و بررسی كليه مسائل مالی و بودجه‌ای كه ارجاع می شود
 • برنامه‌ريزی زمان‌بندی شده بر اساس بودجه تصويبی دانشگاه
 • برنامه‌ريزی اعبتارت حاصل از تبصره‌ها و رديف‌های بودجه كل كشور
 • مطالعه و بررسی طرح ساماندهی نظام بودجه‌نويسی دانشگاه
 • نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به مديريت مالی

كارشناس برنامه وبودجه درآمد اختصاصی

 • ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و معاونت برنامه‌ريزی ونظارت راهبردی رئيس جمهور
 • ارتباط مستمر با اداره اعتبارات و تنظيم حساب‌های مديريت امور مالی دانشگاه
 • شركت در دوره‌های بودجه برای روزآمد شدن اطلاعات
 • جمع آوری بودجه‌های پيشنهادی و اعتبارات درخواستی واحدها بر اساس هزينه عملكرد واقعی واحدها
 • ارائه بودجه تنظيم شده به كمسيون دايمی وهيات امنا دانشگاه و دفاع از آن
 • نگهداری حساب بودجه درآمد اختصاصی بر حسب فعاليت‌ها و برنامه‌ها
 • همكاری با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
 • نظارت بر نحوه تكميل فرم‌های مختلف بودجه بر اساس دستورالعمل سالانه بودجه
 • شركت در كميته‌های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن
 • بررسی و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم های مختلف
 • بررسی و نظارت بر پيش‌بينی درآمد و برآورد هزينه فعاليت‌ها وطرح‌ها و برنامه‌ها
 • پيش بينی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه
 • توزيع و تقسيم درآمد اختصاصی دانشگاه به تفكيك دانشكده‌ها و واحد‌های سازمانی
 • نظارت بر نحوه هزينه كرد درآمد اختصاصی در دانشكده‌ها و واحد‌های سازمانی
 • بررسی و تحليل عملكرد درآمد اختصاصی در بودجه تفصيلی
 • بررسی و ارائه راهكار