آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی
شیوه‌نامه احکام ماموریت داخل کشور
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
مواد قانونی مربوط شاهد و ایثارگران در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه
نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری
ممانعت از جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید
امکان دسترسی به احکام، آراء و تصمیمات اداری مربوط به خود با رعایت قانون و آئین نامه اجرایی
ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای پیام رسان خارجی
ممنوعیت بکارگیری شاغلین بدون پرونده گزینش
خدمات رسانی به ایثارگران
کاهش ساعت کاری بانوان
مجوز شورای عالی برای اعمال مدارک مربوط به کد-رشته محلهای دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی
مکاتبه برای ابهامات در مورد آئین نامه های مصوب هیئت امنا در موسسات آموزش عالی
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
پرداخت اضافه کاری برای عوامل اجرایی آزمون ها
الزام تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جانباز
آئین‌ نامه استخدامی اعضای غیر هیات‌ علمی 0
بخشنامه دارندگان مدرک معادل 0