اهداف و برنامه‌ها


 

مديريت پژوهش و آزمايشگاه، همسو با طرح تحول راهبردی دانشگاه اجرای روال‌های زير را در اولويت برنامه كاری خود خواهد داشت:

  • تمركزوهدایت منابع درقلمروهاى تحقیقاتی نوظهور و پیشرو از طريق برنامه‌ريزی و تشويق اعضای هيأت‌علمی دانشگاه در جهت ارتقای كيفيت پژوهش
  • تسهيل هر جه بيشتر فرآيندهای پژوهشی دانشگاه از طريق تدوين و اصلاح دستورالعمل‌ها وشيوه نامه‌های پژوهشی دانشگاه
  • تخصيص اعتبار ويژه كافی وهدفمند ومديريت هزينه كرد آن به منظور ارتقاء و بهبود كيفيت خدمات پژوهش از طريق بازنگری شيوه‌نامه‌های اعتبار پژوهشی ويژه اعضای هيأت‌علمی
  • ساماندهی، ارتقاء و روزآمد كردن امكانات وتجهيزات آزمايشگاهی از طريق راه‌اندازی سامانه خدمات آزمايشگاهی مجازی و آماده سازی طرح آزمايشگاه مركزی فيزيكی دانشگاه