فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 28
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 17
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 160
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 46
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 38
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 52
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 119
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 19
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 336
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 143
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 118
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 198
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 213
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 178
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 106
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 83
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 81
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 62
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 305
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 84
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 62
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 94
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 10
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 5
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 22
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 12
برگه گزارش سه ماهه مشترک 373
برگه قرارداد مشترک 44
برگه صورتجلسه مشترک 109
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 95
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 103
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 165
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 83
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 295
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 36
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 305
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 256
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 399
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 430
معرفی‌نامه مشترک 50
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 165
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 36
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 7
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 7
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 12
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 1
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 29
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 46
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 16
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 53
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 67
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 51
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 10
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 13
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 26
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 5
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 18
برگه سند محضری هیات علمی 6
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 7
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 5
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 11
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 102
برگه شکایت هیات علمی 17
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 422
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 149
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 107
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 312
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 140
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 108
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 104