شرح وظایف


 
 • امور مربوط به طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی ميان مدت اعضای هيأت علمی دانشگاه
 • امور مربوط به شرکت اعضای هيأت علمی و دانشجويان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
 • پرداخت حق تأليف مقالات چاپ شده اعضای هيأت علمی و دانشجويان در مجلات معتبر علمی - پژوهشی داخل و خارج از کشور
 • امور مربوط به فرصت‌های مطالعاتی اعضای هيأت علمی و دانشجويان
 • پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجويان
 • اعزام اعضای هيأت علمی به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
 • بررسي و تأمين هزينه‌های مربوط به موارد فوق
 • برگزاری نمايشگاه به مناسبت‌های مختلف
 • کليه امور مربوط به آزمايشگاه‌های دانشگاه
 • تأمين امکانات و وسايل مورد نياز فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هيأت علمی و دانشجويان دانشگاه از قبيل کامپيوتر و ...
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش و مراسم پژوهشگران برتر دانشگاه
 • تدوين کتابچه‌های مربوط به مقررات پژوهشی دانشگاه
 • امور مربوط به ثبت اختراع
 • امور مربوط به دوره­های فرادکتری دانشگاه
 • امور مربوط به پذیرش متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
 • برنامه طرح تحول راهبردی معاونت پژوهشی دانشگاه
 • برنامه طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه
 • بن کتاب دانشجویان
 • رتبه‌بندی دانشگاه (داخلی و بین المللی)
 • کمیته دستگاهی کرسی­‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
 • کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه
 • صدور مجوز همکار طرح به دانشجویان بیرون از دانشگاه برای انجام پایان­‌نامه/رساله یا همکار طرح تحقیقاتی مصوب مجری