افراد


 
 • دکتر یعقوب فتح‌الهی رئیس شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • دكتر محمدرضا کلباسی مسجدشاهی معاون آموزشی و عضو شورای ایمنی
 • دکتر مسعود رضائی معاون دانشجویی و عضو شورای ایمنی
 • دكتر سیدمهدی موسوی کوهپر معاون پشتيبانی ومنابع انسانی و عضو شورای ایمنی
 • سيد محمدرضا صيفی مدیر حراست دانشگاه و عضو شورای ایمنی
 • امین میرزا بروجردیان مدیر دفتر فنی وعمرانی و عضو شورای ایمنی
 • دكتر حسن اصیلیان عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده علوم پزشكي
 • دكتر غلامرضا موسوی عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده علوم پزشکی
 • دکتر مهرداد روانشاد عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده علوم پزشکی
 • دكتر خدایار قلي‌وند عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده علوم پايه
 • دكتر مریم نیکخواه عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده علوم زیستی
 • دكتر احمد خدادادی عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده فنی و مهندسی
 • دكتر مهدی عبداللهی عضو شورای ايمنی و نماینده دانشكده مهندسی شيمی
 • دكتر سارا درباری عضو شورای ايمنی و نماينده دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر
 • دكتر بیتا آیتی عضو شوراي ايمني و نماينده دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست
 • دكتر كاظم ارزاني عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده كشاورزي
 • دکتر شعبان رحیمی عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده کشاورزی
 • دكتر مهدی رحمانی نیا عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده منابع طبيعی
 • دكتر عليرضا حسن زاده عضو شوراي ايمنی و نماينده دانشكده علوم انسانی
 • دكتر محمدجواد مهدوی نژاد عضو شورای ایمنی و نماینده دانشكده هنر
 • دکتر محمدرضا انصاری عضو شورای ایمنی و نماینده دانشکده مهندسی مکانیک
 • دكتر سيدعباس شجاع‌الساداتی عضو شورای ایمنی
 • دكتر عليرضا مصباح نمين عضو شورای ايمنی
 • دکتر علی جعفریان دهکردی دبیر شورا
 • نعیمه فرهادی کارشناس ایمنی و حفاظت دانشگاه