شرح وظایف


 

1-شرح وظایف وظایف شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه

 • بررسی تخصصی و مستمر وضعیت موجود دانشگاه از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • تدوین و تصویب شیوه نامه های مشخص برای ارتقای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه
 • سیاست گذاری برای آموزش نیروهای خدماتی، تكنسین‌ها، كارشناسان، دانشجویان و اعضاء هیات علمی در زمینه‌های موضوع این آئین‌نامه
 • بررسی و تصویب برنامه های آموزشی پیشنهادی واحد های مختلف دانشگاه
 • تهیه و پیشنهاد ساختار تشكیلاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه به مراجع ذیربط
 • نظارت و ارزیابی مستمر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دانشگاه
 • بررسی و صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه های جدید
 • ارائه مستمر گزارش وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دانشگاه به ریاست دانشگاه

2-شرح وظایف کمیته ایمنی دانشکده ها
دانشکده ها در راستای اهداف و فعالیتهای شورای ایمنی ملزم به تشکیل کمیته ایمنی هستند. وظائف و مسئولیت این کمیته عبارت است از:

 • مسئولیت برنامه ریزی ونظارت بر اجرای صحیح مصوبات شورای ایمنی دانشگاه در دانشكده ها .
 • ارائه پیشنهاد های مناسب به شورای ایمنی دانشگاه .
 • بازدید ادواری از كلیه آزمایشگاهها و كارگاههای دانشكده و انعكاس مشكلات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست دانشكده به شورای ایمنی دانشگاه
 • گزارش حوادٍث مرتبط دانشكده ها به دبیر خانه شورای ایمنی دانشگاه
 • برگزاری جلسات منظم در دانشكده و ارسال صورتجلسات به شورای ایمنی دانشگاه .
 • تلاش در جهت ترویج فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در دانشكده ها .

3- هدف از تشکیل شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

هدف از تشکیل شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست "ارتقاء ضریب ایمنی فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی متنوع و اهتمام در جهت پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی ناشی از فعالیت های میدانی و آزمایش‌های مختلف فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی و حفظ بهداشت، سلامت افراد و محیط زیست با بهره گیری از شیوه‌های علمی و استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی" است.