سعید آبرون
استاد گروه خون‌شناسی

سعید آبرون

امراله آذرم
استادیار گروه حشره‌شناسی پزشکی

امراله آذرم

عباس آسوشه
استادیار گروه انفورماتیک پزشکی

عباس آسوشه

معصومه ابتکار
استاد گروه ایمنی‌شناسی

معصومه ابتکار

فضل اله احمدی
استاد گروه آموزش پرستاری

فضل اله احمدی

عمران احمدی
استادیار گروه بهداشت حرفه‌ای

عمران احمدی

حسن اصیلیان مهابادی
استاد گروه بهداشت حرفه‌ای

حسن اصیلیان مهابادی

فاطمه الحانی
دانشیار گروه آموزش پرستاری

فاطمه الحانی

آمنه امیدی
استادیار گروه علوم تشریح

آمنه امیدی

فرخنده امین شکروی
استاد گروه آموزش بهداشت

فرخنده امین شکروی

ندا باصری
استادیار گروه باکتری‌شناسی

ندا باصری

طراوت بامداد
دانشیار گروه ویروس‌شناسی

طراوت بامداد

فرید بحرپیما
دانشیار گروه فیزیوتراپی

فرید بحرپیما

نفیسه بحیرائی
دانشیار گروه علوم تشریح

نفیسه بحیرائی

بی تا بخشی
استاد گروه باکتری‌شناسی

بی تا بخشی

سیده زهرا بطحائی
استاد گروه بیوشیمی پزشکی

سیده زهرا بطحائی

امین بنائی
استادیار گروه فیزیک پزشکی

امین بنائی

سحر بوذری
استادیار گروه فیزیوتراپی

سحر بوذری

علی اکبر پورفتح اله
استاد گروه ایمنی‌شناسی

علی اکبر پورفتح اله

مجید پیرستانی
دانشیار گروه انگل‌شناسی

مجید پیرستانی

گیتی ترکمان
استاد گروه فیزیوتراپی

گیتی ترکمان

مهین توکلی
استادیار گروه قارچ‌شناسی

مهین توکلی

نجمه تهرانیان
دانشیار گروه بهداشت باروری و مامایی

نجمه تهرانیان

محمد جوان
استاد گروه فیزیولوژی

محمد جوان

شهیده جهانیان سادات محله
دانشیار گروه بهداشت باروری و مامایی

شهیده جهانیان سادات محله

ابراهیم حاجی زاده
استاد گروه آمار زیستی

ابراهیم حاجی زاده

ایمان حلوایی
دانشیار گروه علوم تشریح

ایمان حلوایی

علیرضا حیدرنیا
استاد گروه آموزش بهداشت

علیرضا حیدرنیا

محسن حیدری
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

محسن حیدری

علی خوانین
استاد گروه بهداشت حرفه‌ای

علی خوانین

میترا خوبی
استادیار گروه آموزش پرستاری

میترا خوبی

محمدسعید دایر
دانشیار گروه حشره‌شناسی پزشکی

محمدسعید دایر

عبدالحسین دلیمی اصل
استاد گروه انگل‌شناسی

عبدالحسین دلیمی اصل

علی اکبر راسخی
استادیار گروه آمار زیستی

علی اکبر راسخی

محمد رضا رئوفی
دانشیار گروه فیزیولوژی

محمد رضا رئوفی

رضوان رحیمی
استادیار گروه انفورماتیک پزشکی

رضوان رحیمی

محمدجواد رسائی
استاد گروه بیوشیمی پزشکی

محمدجواد رسائی

مجتبی رضازاده ولوجردی
استاد گروه علوم تشریح

مجتبی رضازاده ولوجردی

عباس رضایی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط

عباس رضایی

محسن رضایی
دانشیار گروه سم‌شناسی

محسن رضایی

رویا روانبد
دانشیار گروه فیزیوتراپی

رویا روانبد

مهرداد روانشاد
دانشیار گروه ویروس‌شناسی

مهرداد روانشاد

شهلا رودبارمحمدی
دانشیار گروه قارچ‌شناسی

شهلا رودبارمحمدی

فاطمه رهبری زاده
استاد گروه بیوتکنولوژی پزشکی

فاطمه رهبری زاده

فاطمه زارعی
دانشیار گروه آموزش بهداشت

فاطمه زارعی

احمد زواران حسینی
استاد گروه ایمنی‌شناسی

احمد زواران حسینی

حوریه سلیمانجاهی
استاد گروه ویروس‌شناسی

حوریه سلیمانجاهی

مسعود سلیمانی
استاد گروه خون‌شناسی

مسعود سلیمانی

سعید سمنانیان
استاد گروه فیزیولوژی

سعید سمنانیان

ملیحه سودی
دانشیار گروه سم‌شناسی

ملیحه سودی

امیر شادبورستان
استادیار گروه سم‌شناسی

امیر شادبورستان

سمیه شاطی زاده ملک شاهی
استادیار گروه ویروس‌شناسی

سمیه شاطی زاده ملک شاهی

شاداب شاه علی
دانشیار گروه بهداشت باروری و مامایی

شاداب شاه علی

امیر شجاعی
استادیار گروه فیزیولوژی

امیر شجاعی

سکینه شکوهیان
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

سکینه شکوهیان

معصومه شمس قهفرخی
استاد گروه قارچ‌شناسی

معصومه شمس قهفرخی

شیرین شهبازی
دانشیار گروه ژنتیک پزشکی

شیرین شهبازی

حسن شهبازی
استادیار گروه آموزش بهداشت

حسن شهبازی

کبری شیرانی
استادیار گروه سم‌شناسی

کبری شیرانی

عباس صاحبقدم لطفی
استاد گروه بیوشیمی پزشکی

عباس صاحبقدم لطفی

جاوید صدرائی
دانشیار گروه انگل‌شناسی

جاوید صدرائی

افسانه صدوقی اصل
استادیار گروه آموزش پرستاری

افسانه صدوقی اصل

سارا صعودی
دانشیار گروه ایمنی‌شناسی

سارا صعودی

علی اصغر صفائی
دانشیار گروه انفورماتیک پزشکی

علی اصغر صفائی

اعظم صفار
استادیار گروه آمار زیستی

اعظم صفار

مینا صوفی زمرد
استادیار گروه خون‌شناسی

مینا صوفی زمرد

امین طالبی بزمین آبادی
دانشیار گروه باکتری‌شناسی

امین طالبی بزمین آبادی

صدیقه السادات طوافیان
استاد گروه آموزش بهداشت

صدیقه السادات طوافیان

اردشیر عباسی
استادیار گروه ایمنی‌شناسی

اردشیر عباسی

حسین عزیزی
دانشیار گروه فیزیولوژی

حسین عزیزی

عبدالامیر علامه
استاد گروه بیوشیمی پزشکی

عبدالامیر علامه

فاطمه غفاری فر
استاد گروه انگل‌شناسی

فاطمه غفاری فر

فضل اله غفرانی پور
استاد گروه آموزش بهداشت

فضل اله غفرانی پور

محمدعادل غیاث
استادیار گروه علوم تشریح

محمدعادل غیاث

یعقوب فتح الهی ننه کران
استاد گروه فیزیولوژی

یعقوب فتح الهی ننه کران

انوشیروان کاظم نژادلیلی
استاد گروه آمار زیستی

انوشیروان کاظم نژادلیلی

سعید کاویانی جبلی
دانشیار گروه خون‌شناسی

سعید کاویانی جبلی

مریم کمالی
استادیار گروه حشره‌شناسی پزشکی

مریم کمالی

صدیقه کهریزی
دانشیار گروه فیزیوتراپی

صدیقه کهریزی

مسعود گرشاسبی
دانشیار گروه ژنتیک پزشکی

مسعود گرشاسبی

اشرف محبتی مبارز
استاد گروه باکتری‌شناسی

اشرف محبتی مبارز

سیما محمدخان کرمانشاهی
دانشیار گروه آموزش پرستاری

سیما محمدخان کرمانشاهی

عیسی محمدی
استاد گروه آموزش پرستاری

عیسی محمدی

منیژه مختاری دیزجی
استاد گروه فیزیک پزشکی

منیژه مختاری دیزجی

ناهید مرادی
استادیار گروه خون‌شناسی

ناهید مرادی

سیدباقر مرتضوی
استاد گروه بهداشت حرفه‌ای

سیدباقر مرتضوی

حسین مزدارانی
استاد گروه ژنتیک پزشکی

حسین مزدارانی

الهام مسرت  اقدم ارجستان
استادیار گروه انفورماتیک پزشکی

الهام مسرت اقدم ارجستان

سیدعلیرضا مصباح نمین
دانشیار گروه بیوشیمی پزشکی

سیدعلیرضا مصباح نمین

لیدا مقدم بنائم
دانشیار گروه بهداشت باروری و مامایی

لیدا مقدم بنائم

منصوره موحدین
استاد گروه علوم تشریح

منصوره موحدین

سیدمحمد موذنی
استاد گروه ایمنی‌شناسی

سیدمحمد موذنی

سیدغلامرضا موسوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط

سیدغلامرضا موسوی

سیده سعیده موسوی
استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی

سیده سعیده موسوی

سیدجواد میرنجفی زاده
استاد گروه فیزیولوژی

سیدجواد میرنجفی زاده

محمد نجفی آشتیانی
استادیار گروه فیزیوتراپی

محمد نجفی آشتیانی

مهرداد نوروزی نیا
دانشیار گروه ژنتیک پزشکی

مهرداد نوروزی نیا

صدف وحدت
استادیار گروه خون‌شناسی

صدف وحدت

زهره ونکی
استاد گروه آموزش پرستاری

زهره ونکی

بیژن هاشمی
دانشیار گروه فیزیک پزشکی

بیژن هاشمی

محمدحسین یادگاری
دانشیار گروه قارچ‌شناسی

محمدحسین یادگاری

سید حمید یاقوتی
استادیار گروه بیوشیمی پزشکی

سید حمید یاقوتی

اعضای هیات علمی بازنشسته

محمدتقی اکبری
دانشیار گروه ژنتیک پزشکی

محمدتقی اکبری

منیره انوشه
دانشیار گروه آموزش پرستاری

منیره انوشه

غلامرضا بابائی روچی
گروه آمار زیستی

غلامرضا بابائی روچی

سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
استاد گروه فیزیک پزشکی

سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی

سهراب حاجی زاده
استاد گروه فیزیولوژی

سهراب حاجی زاده

حسین رجبی
دانشیار گروه فیزیک پزشکی

حسین رجبی

مژده صالح نیا
استاد گروه علوم تشریح

مژده صالح نیا

فرزانه صباحی
استاد گروه ویروس‌شناسی

فرزانه صباحی

زهیر صراف
استاد گروه ایمنی‌شناسی

زهیر صراف

سعیده ضیائی
استاد گروه بهداشت باروری و مامایی

سعیده ضیائی

تقی طریحی
استاد گروه علوم تشریح

تقی طریحی

حسین عبدل تهرانی
دانشیار گروه بیوتکنولوژی پزشکی

حسین عبدل تهرانی

مهدی فروزنده مقدم
دانشیار گروه بیوتکنولوژی پزشکی

مهدی فروزنده مقدم

فاطمه صغری کرمی تهرانی
استاد گروه بیوشیمی پزشکی

فاطمه صغری کرمی تهرانی

می نور لمیعیان میاندوآب
استاد گروه بهداشت باروری و مامایی

می نور لمیعیان میاندوآب

ربابه معماریان
استادیار گروه آموزش پرستاری

ربابه معماریان

حسن ناوی پور
دانشیار گروه آموزش پرستاری

حسن ناوی پور

شمس الدین نیکنامی
استاد گروه آموزش بهداشت

شمس الدین نیکنامی

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم محمد تقی خانی
استاد گروه بیوشیمی پزشکی

مرحوم محمد تقی خانی

مرحوم محمد غلامی فشارکی
دانشیار گروه آمار زیستی

مرحوم محمد غلامی فشارکی

مرحوم شهین نجارپیرایه
استاد گروه باکتری‌شناسی

مرحوم شهین نجارپیرایه