97 1402/12/22

فراخوان جذب عضو هیأت علمی تعهد ضریب k دانشکده علوم پزشکی در سال 1403

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس به منظور جذب اعضای هیأت علمی در قالب تعهد ضریب k در سال 1403 فراخوان داد.

4 1402/12/21

برگزاری مراسم دورهمی آخر سال گروه مهندسی بهداشت محیط

مراسم دورهمی آخر سال گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی 19 اسفند با حضور دانشجویان و اساتید گروه برگزار شد.

6 1402/12/20

جلسه دفاع پايان نامه: سيد محمد جواد موسوي، گروه قارچ شناسي

عنوان پایان نامه: بررسي اثر ضد قارچي گياه آنغوزه و اثرات مهاري آن در مقايسه با ماده كاتچين و بررسي تاثير آن بر ميزان بيان ژن هايALS1 , ALS3 دخيل در تشكيل بيوفيلم جدايه هاي كانديدا آلبيكنس با تكنيك Real-time PCR

4 1402/12/20

جلسه دفاع رساله: سيده طاهره قرشي، گروه ژنتيك پزشكي

عنوان رساله: آناليز ژنتيكي خانواده هاي ايراني مبتلا به ناتواني ذهني همراه با اختلالات حركتي با استفاده از روش توالي يابي نسل جديد

3 1402/12/20

جلسه دفاع پايان نامه: فاطمه زاهديان تجنكي، گروه آموزش پرستاري

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير برنامه ي آموزشي طراحي شده مديريت استرس بر استرس درك شده و كيفيت زندگي دانشجويان پرستاري

433 1402/12/16

ابقا و انتصاب مدیران گروه های آموزشی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های معماری سیستم‌های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر،‌ مهندسی ساخت و تولید، حقوق بین الملل و خون شناسی منصوب و مدیر گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شد.

37 1402/12/15

جلسه دفاع رساله: احسان سلطاني نژاد بوستاني، گروه ايمني شناسي

عنوان رساله: بررسي اثرات داروي Annual SZ در تعديل پاسخ هاي ايمني و كنترل عفونت ويروس كرونا در يك مطالعه كار آزمايي باليني تصادفي

34 1402/12/15

جلسه دفاع رساله: صفيه كنعاني كنده، گروه آموزش بهداشت

عنوان رساله: طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر تئوري سالتوژنز بر ترس از زايمان و انتخاب روش زايمان در زنان نخست زا: يك مطالعه تركيبي با رويكرد متوالي اكتشافي

ادامه اخبار...