اخبار و رویدادها


 
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم نیلوفر اسلامی قلیچی، رشته فیزیوتراپی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر اسلامی قلیچی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

3اسفند1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم زهره قزلسفلی، رشته: پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهره قزلسفلی دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

3اسفند1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم عادله دست رس، رشته مامایی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم عادله دست رس دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

3اسفند1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای محمدرضا پیران عقل، رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا پیران عقل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27بهمن1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم راضیه نویدمهر، رشته مامایی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه نویدمهر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26بهمن1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم سمن فولادی ، رشته انفورماتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم سمن فولادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26بهمن1398
قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعیه پرداخت بن کتاب سال 98

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال96 به بعد ودانشجویان دکتری وروی سال 94 به بعد که درسایت www.tibf.ir برای دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب سال جاری ثبت نام نموده اند

23بهمن1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم سوگل محمدی ، رشته پرستاری پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم سوگل محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23بهمن1398
دوازدهمین المپیاد علمی
شرکت دانشجویان علوم پزشکی کشور

23بهمن1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از پایان رساله دکتری: اقای سیدامیر حسین جلالی چیمه، رشته ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری اقای سیدامیر حسین جلالی چیمه دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23بهمن1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای محمد عباسی کلی ، رشته ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عباسی کلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23بهمن1398
جلسه ارزیابی گروه پرستاری
جلسه ارزیابی گروه پرستاری

حضور ذینفعان (اعضاء هیات علمی و دانشجویان) در فرآیند ارزیابی متضمن کیفیت ارزیابی است.

23بهمن1398
سومین کنگره کشوری
مدیریت و رهبری اثر بخش در پرستاری

21دی1398
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم الهه غضنفری، رشته: آمار زیستی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری خانم الهه غضنفری دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

11آذر1398
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم سمانه پارچه بافته، رشته: پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری خانم سمانه پارچه بافته دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

28آبان1398
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم الگار سلماسی، رشته: پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری خانم الگار سلماسی دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای محسن رضایی، رشته: مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری آقای محسن رضایی دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم کبری مرادیان ، رشته بیوتکنولوژی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم کبری مرادیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فاطمه خسروی لرگانی ، رشته فیزیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه خسروی لرگانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم مهناز محمدی ، رشته میکروب شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم خانم مهناز محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم نگین کاشانی ، رشته میکروب شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم نگین کاشانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای اسفندیار بالجانی، رشته: پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری آقای اسفندیار بالجانی دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم مهسا مرادی، رشته: مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری خانم مهسا مرادی دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم زهره مقیسه، رشته: مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهره مقیسه دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26آبان1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم زهرا مطلوبی، رشته: ایمنی شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم زهرا مطلوبی دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18آبان1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم کبری مرادیان، رشته: زیست فناوری پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم کبری مرادیان دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18آبان1398
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش را در تاریخ 6 آذرماه جاری در محل سالن چمران برگزار می کند.

18آبان1398
کسب جایزه ارزشمند علمی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

در جریان برگزاری بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی که در تاریخ 8 تا 10 آبان ماه سال جاری در تهران برگزار شد، جناب آقای دکتر فتح الهی موفق به کسب ارزشمندترین جایزه این کنگره با عنوان "جایزه استاد دکتر فرشته معتمدی" گردید.

12آبان1398
دانشجوی دانشگاه به عنوان سخنران برتر چهارمین کنگره بین المللی انگل شناسی معرفی شد

دانشجوی دکتری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی به عنوان سخنران برتر معرفی و تقدیر شد.

24مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم رقیه پور احمد، رشته انگل شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه پور احمد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم ثریا ملک ملکی، رشته مامایی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم ثریا ملک ملکی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23مهر1398
معرفی اعضای هیات علمی جزو درصد های برتر

ضمن عرض تبریک به جامعه علمی دانشگاه تربیت مدرس، اسامی درصد های برترعلمی اعضای هیات علمی در گروههای آموزشی دانشکده علوم پزشکی بر اساس معیار H-Index در بانک اطلاعاتی SCOPUS اعلام می گردد.

16مهر1398
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر

شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر

16مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم ثریا ملک ملکی، رشته مامایی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم ثریا ملک ملکی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

16مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم آزاده جمیل پناه، رشته آمار زیستی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم آزاده جمیل پناه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

14مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فائزه حسن زاده، رشته انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فائزه حسن زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم زهره رفعتی، رشته آمار زیستی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره رفعتی اصفهانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فاطمه بهادری، رشته مامایی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه بهادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم ساره مرتضوی ، رشته فیزیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم ساره مرتضوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم زهرا صحبت زاده ، رشته ویروس شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا صحبت زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای پدرام عطار دلگشا ، رشته ویروس شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه اقای پدرام عطار دلگشا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم اذر سیمین ، رشته انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم اذر سیمین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از پایان رساله دکتری: اقای احمدرضا صالحی چالشتری، رشته ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه اقای احمدرضا صالحی چالشتری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: اقای ابوالفضل چناری، رشته ایمنی شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه اقای ابوالفضل چناری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم زهرا حمیدی اصفهانی ، رشته ایمنی شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا حمیدی اصفهانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

6مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم نسترن رفیعی ، رشته ویروس شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن رفیعی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

6مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای هادی عسکری فیروزجایی ، رشته ایمنی شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای هادی عسکری فیروزجایی دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم نسیبه بیاتی، رشته خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم نسیبه بیاتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای مصطفی رحیمی، رشته فیزیوتراپی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای مصطفی رحیمیدانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای مسعود خلیلی، رشته خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای مسعود خلیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته خون شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم فریال رحیمیان، رشته انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فریال رحیمیاندانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فاطمه بابها، رشته ایمنی شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه بابها دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای صادق شمسی نیا ، رشته انگل شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای صادق شمسی نیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم رویا کیان فر ، رشته ویروس شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم رویا کیان فر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای روح اله حاجی زاده ، رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای روح اله حاجی زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای پویا توکلی ، رشته انگل شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای پویا توکلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای امیر کریمی پورسریزدی ، رشته انگل شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر کریمی پورسریزدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم اعظم شریفی عارف ، رشته اموزش بهداشت

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم شریفی عارف دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم گلنار افتخاری، رشته فیزیولوژی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم گلنار افتخاری دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فریناز رحمتی ، رشته مامایی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فریناز رحمتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای عمران احمدی ، رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای عمران احمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای عباسعلی سالاری فر ، رشته بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای عباسعلی سالاری فر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

30شهریور1398
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیردانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیردانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم فرشته مرادی پناه، رشته: پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فرشته مرادی پناه دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1398
دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو
برگزاری دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (IBRO) در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (از سطح پایه تا پیشرفته) با حضور اساتید برجسته‌ای از کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان از 8 تا 15مهرماه 98 در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای مصطفی رحیمی، رشته: فیزیوتراپی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مصطفی رحیمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم مریم آزیش، رشته: قارچ شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مریم آزیش دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم طناز پارسازادگان، رشته فیزیولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم طناز پارسازادگان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم سپیده قزوینی، رشته فیزیولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سپیده قزوینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم سارا کاظمی ، رشته اموزش بهداشت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سارا کاظمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فرشته امینی، رشته اموزش بهداشت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فرشته امینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فاطمه خالوزاده ، رشته فیزیولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه خالوزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم الهام عابدی، رشته اموزش بهداشت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم الهام عابدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم منیره عجمی، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم منیره عجمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مرضیه مردانی، گروه علوم تشریح

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مرضیه مردانی دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13شهریور1398
نظارت طرح های حیوانی توسط دامپزشک ناظر

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه با عقد قرارداد با دامپزشک ( سرکار خانم دکتر سمانه فرخ فر) ضمن نظارت از آزمایشگاه حیوانات و محل نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی، از نحوه ی اجرای طرح های حیوانی با هماهنگی مجریان طرح نظارت بعمل آورده و چک لیت نظارت به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه ارائه می شود.

12شهریور1398
طرح های کارازمایی بالینی با توجه به نوع مداخله و بصورت تصادفی توسط ناظرین اخلاق نظارت می شوند.

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه طی 4 ماه اول سال جاری تعداد 15 طرح کارآزمایی بالینی در حال اجرا را توسط ناظرین اخلاقی با هماهنگی مجریان طرح، مورد نظارت قرار داده است.

12شهریور1398
بررسی تخلفات پژوهشی گزارش شده به کمیته اخلاق

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه از ابتدای امسال تاکنون تعداد دو پرونده شکایت در زمینه تخلف پژوهشی را بررسی و نتایج را به کمیته ملی اخلاق ارسال نموده است.

12شهریور1398
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس

12شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم منصوره عجمی ، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم منصوره عجمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

20اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم شراره ضیغمی محمدی ، گروه پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم شراره ضیغمی محمدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه السادات سید نعمت اله روشن ، گروه پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه السادات سید نعمت اله روشن بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم اعظم گودرزی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم اعظم گودرزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مهین بهزادی فرد ، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مهین بهزادی فرد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای مهدی خلوجینی ، گروه قارچ شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مهدی خلوجینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم سپیده خداپرست، گروه باکتری شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سپیده پرست بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای مهدی طالبی ، گروه پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای مهدی طالبی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه فزون گری ، گروه انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه فزون گری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای صابر اسمعیلی، گروه باکتری شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای صابر اسمعیلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم شیرین رخسار طلب اذر، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم شیرین رخسار طلب اذر بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

17بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فهیمه پیریائی ، گروه ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فهیمه پیریائی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

17بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم نرگس ملکی، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم نرگس ملکی بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

16بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان فرح بخش ، گروه قارچ شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان فرح بخش بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

16بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه پورحاجی ، گروه بهداشت و ارتقای سلامت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه پورحاجی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

7بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای علی محمد کشت ورز حسام ابادی ، گروه آمار زیستی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای علی محمد کشت ورز حسام ابادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

2بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای امیر عباس مفیدی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای امیرعباس مفیدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

25دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فرنوش جامعی ، گروه انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فرنوش جامعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم مریم رضاپور کلخوران، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم مریم رضاپور کلخوران بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

22دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد حسین دلشاد ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم محمد حسین دلشاد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

16دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم الیکا اسماعیل زاده قره داغی ، گروه ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم الیکا اسماعیل زاده قره داغی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

16دی1397
برنامه زمانبندی کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش را در تاریخ 26 دیماه جاری در محل سالن سمینار ساختمان شماره 1 (قدیمی) دانشکده علوم پزشکی برگزار می کند. جهت ثبت نام با داخلی 3582 سرکار خانم شاه محمدی کارشناس مسئول کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس حاصل فرمایید. مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 23 دیماه شایان ذکر است به شرکت کنندگان در این کارگاه امتیاز فرهنگی تعلق خواهد گرفت.

11دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم بهاره امینی، گروه فیزیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم بهاره امینی بر دانشجوی رشته فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

11دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم نرگس پاچناری ، گروه فیزیولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم نرگس پاچناری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

9دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فرشته عثمانی ، گروه آمار زیستی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فرشته عثمانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

5دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مریم اسکندریان ، گروه ایمنی شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم مریم اسکندریان بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

5دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:آقای فریبرز احمدی، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی آقای فریبرز احمدی بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

5دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم مرجان قربانی انار کولی، گروه علوم تشریح

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم مرجان قربانی انار کولی سیستانی بر دانشجوی رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

1دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:آقای اسکندر پرواز ، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی آقای اسکندر پرواز سیستانی بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

1دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه اثنی عشری ، گروه ویروس شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه اثنی عشری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

28آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم مریم نژاد سیستانی ، گروه علوم تشریح

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم مریم نژاد سیستانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم زینب سرگزی، گروه علوم تشریح

جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم خانم زینب سرگزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مریم سادات سید صدر ، گروه فیزیولوژِی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم مریم سادات سید صدر بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

20آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم ندا اسدی ، گروه پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم ندا اسدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

14آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه ابراهیمی بلیل ، گروه پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه ابراهیمی بلیل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

12آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای مجید یزدان جویی، گروه انگل پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای مجید یزدان جویی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

12آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای اصغر فرج زاده ، گروه بیوشیمی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اصغر فرج زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیموشیمی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان شریعت بهادری ، گروه انگل شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای احسان شریعت بهادری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان شریعت بهادری ، گروه انگل شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای احسان شریعت بهادری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای اسفندیار عزیزی ، گروه ایمنی شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اسفندیار عزیزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عادله تقی خانی ، گروه ایمنی شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عادله تقی خانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23آبان1397
اطلاعیه تمدید مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1394

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه سال 1394(موضوع تمدید سنوات مازاد تحصیلی)

21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عالیه غلامی نژاد ، گروه زیست شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عالیه غلامی نژاد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مهسا منصوریان قراکوزلو ، گروه فیزیک شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مهسا منصوریان قراکوزلو بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیک شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای فرشاد ندری ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای فرشاد ندری احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد شریف حسینی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای محمد شریف حسینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه رضایی کهمینی ، گروه ایمنی شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایی کهمینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

14آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای عبدالعظیم سارلی، گروه ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای عبدالعظیم سارلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

13آبان1397
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش را در روز یکشنبه 29 مهرماه جاری از ساعت 8 الی 13 در محل سالن جابر ابن حیان برگزار میکند.
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

شرکت درکارگاه اخلاق در پژوهش برای کلیه دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان دوره های قبل که این کارگاه را نگذرانده اند در رشته های علوم پزشکی و دانشجویان دانشکده های دیگر که نیاز به کد اخلاق دارند الزامی است. ثبت نام از طریق لینک https://www.eventbox.ir/ethics97-tmu

23مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم مینا صدیقی الوندی ، گروه فیزیولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مینا صدیقی الوندی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

14مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای حسن شهبازی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای حسن شهبازی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

11مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حسنا گماری، گروه زیست فناوری پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حسنا گماری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حمیده زارع، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حمیده زارع بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم لاله سلیمانی زاده، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم لاله سلیمانی زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

4مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای شایان مصطفایی، گروه آمار زیستی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای شایان مصطفایی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27شهریور1397
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی انتخاب واحد ننموده اند ، برای رفع نقص پرونده آموزشی اقدام نمایند تا در بازه زمانی 10 الی 11 مهر ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند.

24شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان آقایانی، گروه مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا مشایخی، گروه ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا مشایخی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مجید مختاری، گروه هماتولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مجید مختاری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سیده زهرا خادمی، گروه انگل شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیده زهرا خادمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه ملائی، گروه زیست فناوری پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه ملائی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر میرشفیعی، گروه مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر میرشفیعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21شهریور1397
سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
برگزاری سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت را با هدف گرد آوری و به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با تاثیرات سوء مصرف دخانیات برسلامت،در تاریخ 5 لغایت 7 دی ماه سال 1397 در بندر عباس با همکاری انجمن های علمی مرتبط برگزار نمایید.

2مرداد1397
برگزاری مصاحبه آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی در دانشگاه
مصاحبه آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی در دانشگاه

مصاحبه حضوری داوطلبان ورود به مقطع دکتری رشته های علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.

27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احمد عادلی، گروه هماتولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احمد عادلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای فخر الدین صبا، گروه هماتولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای فخر الدین صبا بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سحر رستمی منصور، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سحر رستمی منصور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

26تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر ادیب زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر ادیب زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ادریس حسین زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ادریس حسین زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان ظفری ، گروه ویروس شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان ظفری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مصطفی مهدویان پور، گروه مهندسی بهداشت محیط

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مصطفی مهدویان پور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

25تیر1397
دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو
برگزاری دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (IBRO) در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (از سطح پایه تا پیشرفته) با حضور اساتید برجسته‌ای از کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان از 4 تا 12 مهرماه 97 در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

17تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید حمید موسوی، گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای سید حمید موسوی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

17تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم ناهید شعاعی شیره جینی، گروه زیست فناوری پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم ناهید شعاعی شیره جینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

6تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید خلیل شکوهی مصطفوی ،گروه باکتری شناسی پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

6تیر1397
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری

نماینده کانون پتنت ایران به معرفی اخبار مهم این کانون در حوزه‌های مختلف فناوری پرداخت.

30خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم سیمه سجادی، گروه زیست فناوری پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

23خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا امیرکلوانق، گروه ایمنی شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا امیرکلوانق بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

22خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای جعفر شریفی جبلی، گروه قارچ شناسی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر شریفی جبلی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

21خرداد1397
تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97

قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه: تقويم دانشگاهي و تقویم اعلام و ثبت نمرات سال تحصيلي 98-97

19خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم الهام روشندل، گروه هماتولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم الهام روشندل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

9خرداد1397
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96

برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96

8خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه رضایت، گروه آموزش پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایت بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

7خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای وحید اکبری ، گروه ژنتیک انسانی

16اردیبهشت1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
دوره های اموزشی و ازمون بین المللی

برای ثبت نام در دوره ها و آزمون های معتبر بین المللی که با همکاری دانشکده علوم پزشکی مجازی و موسسه CITY،CUILD انگلستان برگزار می گردد از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

5خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم زهرا محمدی، گروه بیوشیمی بالینی

شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم زهرا محمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

1خرداد1397
نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب

معاونت پژوهشی و فناوری طی اطلاعیه‌ای نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب را منتشر کرد.

3اردیبهشت1397
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396

دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396

20اسفند1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396

اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396

8بهمن1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: پیروزه گورزوند چگینی ،گروه پرستاری

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم پیروزه گورزوند چگینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

9دی1396
شرکت در جلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری
جلسه دفاع از رساله: نگار کریمی حاجی شوره ،گروه مهندسی بافت

جهت شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم نگار کریمی حاجی شوره دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بافت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

29آذر1396
خبر فوری
شرکت در کارگاه اخلاق در پژوهش

شرکت کلیه دانشجویان در تمام مقاطع که گواهی شرکت در کارگاه اخلاق در پژوهش را ندارند. (اعم از دانشجویان جدیدالورود، دانشجویانی که پروپوزال مصوب دارند و دانشجویانی که در شرف دفاع از پایان نامه می باشند) در کارگاه روز چهارشنبه 6/10/96 در سالن جابر ابن حیان ضروری است. لازم بذکر است این کارگاه فقط یکبار در سال برگزار می¬گردد. افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند هر چه زودتر به این لینک مراجعه نمایند. https://t.me/SRCTMU

29آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: زهرا قاسمی ،گروه آموزش فیزیولوژی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم زهرا قاسمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

27آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آزیتا کیانی آسیابر ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم آزیتا کیانی آسیابر دانشجوی مقطع دکتری رشته بآموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

25آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: بهزاد ادیبی مطلق ،گروه بیوشیمی بالینی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای بهزاد ادیبی مطلق دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

25آذر1396
اطلاعیه
منتقل کتابخانه

لطفاً به اطلاع دانشجویان رسانده شود محل برگزاری دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی که در تاریخ 20/09/96 برگزار می گردد به سالن جابرابن¬حیان (دانشکده علوم پایه) منتقل شده است.

14آذر1396
انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
برگزاری سمپوزیوم یک روزه یافته‌های نوین در مسیرهای سیگنالینگ بیماری‌های عصبی

انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران سمپوزیوم یک روزه با عنوان یافته‌های نوین در مسیرهای سیگنالینگ بیماری‌های عصبی را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌نماید.

12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آنیتا قادری ،گروه مامائی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم آنیتا قادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم منیره عامریون ،گروه علوم تشریح

1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌

12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه ادیب،گروه علوم تشریح

1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌

12آذر1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ندا عابدپور،گروه علوم تشریح

جلسه دفاع خانم ندا عابدپور مقطع دکتری رشته علوم تشریح در تاریخ 96/9/4 از ساعت 10-12 در سالن سمینار طبقه 10 ساختمان جدید برگزار خواهد شد.

4آذر1396
دانشکده علوم پزشکی برگزار می‌کند:
دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی

دانشکده علوم پزشکی دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی را در سال 1396 برگزار می‌کند.

29آبان1396
کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی
کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی و مهندسی شیمی

کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه جاری با حضور 35 تن از اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی و مهندسی شیمی برگزار گردید.

27آبان1396
تحقيقات و فناوری دانشگاه/دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بیست سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

لینک وب سایت بیست سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، در صفحه " razi.research.ac.ir" و یا " razi.hbi.ir" یا "razifestival.ir" تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به آدرس نخست وب سایت دانشگاه فعال گردد.

23آبان1396
فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی برگزار می‌شود
فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی دی ماه 1396 در دو قسمت برگزار می‌گردد

22آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب حاتمیان، گروه مامایی

جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاتمیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه: دوشنبه 96/08/15 ساعت: 15/30-13/30 مکان: دانشکده علوم پزشکی –شماره ۵– طبقه چهارم – سالن سمینار

10آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سعیده زارع جلیسه،گروه علوم تشریح

شرکت در جلسه دفاع پایان نامه خانم سعیده زارع جلیسه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه:96/08/08 ساعت:10-12 مکان: دانشکده علوم پزشکی – ساختمان شماره ۱ جدید - طبقه دهم - سالن سمینار گروه علوم تشریح

8آبان1396
همایش ملی فناوری سلامت
سومین همایش ملی فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران برگزار می‌شود.

همایش فناوری سلامت، در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

8آبان1396
اخبار کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
اخبار اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دبیر خونه کمیته اخلاق در نیمه دوم الکترونیکی خواهد شد

1آبان1396
کتابخانه مرکزی برگزار می‌کند
دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی

اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی برگزار می‌گردد.

1آبان1396
دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌کند
برگزاری دوره آموزشی مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی

دوره آموزشی مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌گردد

1آبان1396
کارگاه تئوری و عملی
اطفا حریق برای اعضای هیأت علمی و کارشناسان برگزار شد.

کارگاهی با همکاری کمیته ایمنی دانشکده و آتش نشانی دانشگاه در سالن سیمنار ساختمان شماره یک قدیم برگزار شد.

1آبان1396
ارایه خدمات و سرویس دهی
ارایه خدمات و سرویس دهی آزمایشگاه عمومی دانشکده در خارج از ساعات اداری (15 الی 17)

ارایه خدمات و سرویس دهی آزمایشگاه عمومی دانشکده در خارج از ساعات اداری از ساعت 15 الی 17 انجام می‌شود

1آبان1396
ارتقا مرتبه علمی سر کار عالی
ارتقا مرتبه علمی سر کار صدیقه سادات طوافیان

سرکار خانم دکتر صدیقه سادات طوافیان عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی مرتبه استادی ارتقای سرکار عالی از مرتبه دانشیاری به استادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت را تبریک می کوییم.

1آبان1396
حضور وبسایت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در میان برترین وب سایت های دانشگاهی علوم پزشکی

رتبه‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه جولای سال ۲۰۱۷میلادی نظام رتبه‌بندی وبومتریکس اعلام شد و بر اساس آن به رغم تنزل رتبه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه، وبسایت این دانشکده کماکان رتبه 2 را در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اختیار دارد.

15مرداد1396
فراخوان انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس

در راستاي اجرای بند 8 سياست‌های پژوهشی بدين وسيله از اعضاي محترم هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرّس دعوت می‌شود تا آثار تألیفی، تصنیفی و ترجمه‌ای خود را برای شرکت در انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه ارسال نمایند.

13مهر1395
روش استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر و صحافی

دانشجویان با استفاده از کد اعتباری می توانند از سهمیه تکثیر خود در طول دوران تحصیل استفاده نمایند

10مهر1395
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان

برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان

15تیر1395
فرم درخواست مجوز خروج از کشور- سفرهای زیارتی و سیاحتی

دانشجويان متقاضی خروج از كشور می بایستی نسبت به دریافت و تکمیل فرم و تحویل آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند

12تیر1395
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

8تیر1395
کارگاه تکنیک‌های دستی مولیگان

گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند: کارگاه تکنیک‌های دستی مولیگان

2تیر1395
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95

اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95

31خرداد1395
اطلاعیه رفع نقص مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی سال 94

آن دسته از دانشجویان ورودی 94 كه مدارك ثبت‌نامی خود را در هنگام ثبت نام حضوری به صورت کامل ارائه ننموده‌اند در صورت عدم رفع نقص مدارك از انتخاب واحد آنان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 جلوگیری خواهد شد.

11خرداد1395
اطلاعیه ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال 95

گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی برای دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دوره های روزانه ونوبت دوم می نماید.

11خرداد1395
ابلاغ آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن

آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن ابلاغ شد

9خرداد1395
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ابلاغ شد

5خرداد1395
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ابلاغ شد

5خرداد1395
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94

شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94 ابلاغ شد

27اردیبهشت1395
برگزاری دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی

دوره جدید سلسله کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی روز پنجشنبه 6 خرداد برگزار می‌گردد

26اردیبهشت1395
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94

برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94 اعلام شد

26اردیبهشت1395
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96

تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96 اعلام شد

21اردیبهشت1395
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان

شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان اعلام شد

19اردیبهشت1395
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه (اطلاعیه اول)

نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه اعلام شد

13اردیبهشت1395
ویژه برنامه‌های هفته گرامیداشت سلامت

انجمن علمی دانشجویی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به مناسبت هفته گرامیداشت سلامت برگزار می کند:

31فروردین1395
معاون جدید اداری و مالی دانشکده علوم پزشکی منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر علی خوانین به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه منصوب شد.

21فروردین1395
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد

شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد

17فروردین1395
سمپوزیوم سلول‌های بنیادی القایی و کاربردهای بالینی آن برگزار می‌گردد

سمپوزیوم یک روزه سلول‌های بنیادی القایی و کاربردهای بالینی آن برگزار می‌گردد

12اسفند1394
ارتقا مرتبه علمی دكتر سیده زهرا بطحایی

دكتر سیده زهرا بطحایی به مرتبه علمی استادی ارتقاء یافت

3اسفند1394
موافقت با راه‌اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی

موافقت با راه‌اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی انجام پذیرفت

26بهمن1394
ارتقا مرتبه علمی دكتر لیدا مقدم بنائم

ارتقا مرتبه علمی دكتر لیدا مقدم بنائم به مرتبه دانشیاری تصویب شد.

26بهمن1394
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (برای آزمون دوره دکتری 96-1395)

زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 95-1394 اعلام شد

6بهمن1394
تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد

عطف به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٤ تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد.

29دی1394
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 اعلام شد

23دی1394
در سی‌امین جلسه از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت:
ارتقاء مرتبه علمی دکتر سیده زهرا بطحایی

در سی‌امین جلسه از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت: ارتقاء مرتبه علمی دکتر سیده زهرا بطحایی

23آذر1394
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 اعلام شد

تقويم دانشگاهي و تقويم اعلام و ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394 مصوب جلسه پانزدهم ارديبهشت شوراي آموزشي دانشگاه مجددا براي اجرا اعلام شد.

22آذر1394