حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


منصوره موحدین
معاون آموزشی


فضل اله احمدی
معاون پژوهشی


محمد جوان
معاون اداری و مالی


علی خوانین

مدیران گروه‌ها


بهداشت حرفه‌ای


حسن اصیلیان مهابادی
آموزش بهداشت


فرخنده امین شکروی
فیزیوتراپی


فرید بحرپیما
فیزیک پزشکی


حسین رجبی
ویروس‌شناسی


حوریه سلیمانجاهی
سم‌شناسی


ملیحه سودی
علوم تشریح


مژده صالح نیا
انگل‌شناسی


جاوید صدرائی
حشره‎شناسی پزشکی


جاوید صدرائی
ایمنی‌شناسی


زهیر صراف
انفورماتیک پزشکی


علی اصغر صفائی
بیوشیمی پزشکی


عبدالامیر علامه
بیوتکنولوژی پزشکی


مهدی فروزنده مقدم
آمار زیستی


انوشیروان کاظم نژادلیلی
خون شناسی


سعید کاویانی جبلی
ژنتیک پزشکی


حسین مزدارانی
مامایی


لیدا مقدم بنائم
بهداشت محیط


سیدغلامرضا موسوی
فیزیولوژی


سیدجواد میرنجفی زاده
آموزش پرستاری


حسن ناوی پور
باکتری‌شناسی


شهین نجارپیرایه
قارچ‌شناسی


محمدحسین یادگاری