فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کاربرگ شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 48
کاربرگ شماره 2: کاربرگ ارزیابی سمینار یک دکتری 24
کاربرگ شماره 3: کاربرگ ارزیابی سمینار دو دکتری 14
کاربرگ شماره 4: طراحی سوالات آزمون دوره دکتری دکتری 18
کاربرگ شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه ­کاری پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد کارشناسی ارشد 215
کاربرگ شماره 1:کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ ارشد و دکتری مشترک 139
کاربرگ شماره 3: کاربرگ درخواست مشترک 57
کاربرگ شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 53
کاربرگ شماره 5: کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 10
کاربرگ شماره 6: کاربرگ درخواست انصراف دائم از تحصیل مشترک 24
کاربرگ شماره 8: طرح درس مشترک 23
کاربرگ شماره 9: کاربرگ مرخصی پیش از زایمان مشترک 9
کاربرگ شماره 10: درخواست تمدید تحصیلی اول و دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 49
کاربرگ شماره 11: کمیسیون موارد خاص مشترک 46فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کاربرگ شماره 23:شیوه نامه نگارش و تدوین پایان نامه /رساله دانشجویی مشترک 95
کاربرگ شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 7
کاربرگ شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 124
کاربرگ شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 68
کاربرگ شماره 5: کاربرگ صورت جلسه ارائه سمینار شش ماهه دوره دکتری دکتری 82
کاربرگ شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 99
کاربرگ شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 119
کاربرگ شماره 8: کاربرگ صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 205
کاربرگ شماره21:طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 260
کاربرگ شماره 9: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­ نامه/ رساله مشترک 67
کاربرگ شماره 10: کاربرگ تغییرعنوان پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد/ رساله دکتری مشترک 70
کاربرگ شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 25
کاربرگ شماره 13: مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 22
کاربرگ شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 165
کاربرگ شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 256
کاربرگ شماره 16: کاربرگ صورتجلسه مشترک 69
کاربرگ شماره 17: کاربرگ قرارداد مشترک 32
کاربرگ شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 187
کاربرگ شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 120
کاربرگ شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 313
کاربرگ شماره 22:تقاضاي تعيين/ حذف استاد راهنمای دوم کارشناسی ارشد 37