مجید آقاعلیخانی
استاد گروه زراعت

مجید آقاعلیخانی

علی رضا احسانی
دانشیار گروه دامپروری

علی رضا احسانی

نیما احمدی
دانشیار گروه باغبانی

نیما احمدی

حامد احمدی
دانشیار گروه پرورش و مدیریت طیور

حامد احمدی

حسن احمدی گاولیقی
دانشیار گروه صنایع غذایی

حسن احمدی گاولیقی

کاظم ارزانی
استاد گروه باغبانی

کاظم ارزانی

سیدعلی ایوب زاده
استاد گروه مهندسی و مدیریت آب

سیدعلی ایوب زاده

علیرضا بابایی
دانشیار گروه باغبانی

علیرضا بابایی

علی باقری
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب

علی باقری

محسن برزگربفروئی
استاد گروه صنایع غذایی

محسن برزگربفروئی

احمد بناکار
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

احمد بناکار

حسینعلی بهرامی
استاد گروه خاک‌شناسی

حسینعلی بهرامی

آرمان بیرقدار کشکولی
استادیار گروه باغبانی

آرمان بیرقدار کشکولی

مسعود بیژنی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

مسعود بیژنی

مجید پدرام
دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی

مجید پدرام

ابراهیم پورجم
استاد گروه بیماری‌شناسی گیاهی

ابراهیم پورجم

محمدصادق ثابت
دانشیار گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

محمدصادق ثابت

مختار جلالی جواران
استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

مختار جلالی جواران

شهلا چوبچیان
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

شهلا چوبچیان

زهره حمیدی اصفهانی
استاد گروه صنایع غذایی

زهره حمیدی اصفهانی

صادق خلیلیان
استاد گروه اقتصاد کشاورزی

صادق خلیلیان

محمدهادی خوش تقاضا
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

محمدهادی خوش تقاضا

مجید دلاور
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب

مجید دلاور

ندا دلیر
استادیار گروه خاک‌شناسی

ندا دلیر

رسول راهنمائی
دانشیار گروه خاک‌شناسی

رسول راهنمائی

شعبان رحیمی
استاد گروه پرورش و مدیریت طیور

شعبان رحیمی

سجاد رشیدی منفرد
دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

سجاد رشیدی منفرد

جواد رضائی
دانشیار گروه دامپروری

جواد رضائی

یوسف روزبهان
استاد گروه دامپروری

یوسف روزبهان

محمدعلی سحری
استاد گروه صنایع غذایی

محمدعلی سحری

علی سروش زاده
دانشیار گروه زراعت

علی سروش زاده

محمدکاظم سوری
دانشیار گروه باغبانی

محمدکاظم سوری

عبدالعلی شجاعیان
دانشیار گروه باغبانی

عبدالعلی شجاعیان

فرید شریعتمداری
استاد گروه پرورش و مدیریت طیور

فرید شریعتمداری

حسین شفیع زاده مقدم
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب

حسین شفیع زاده مقدم

مسعود شمس بخش
استاد گروه بیماری‌شناسی گیاهی

مسعود شمس بخش

محمد شوکتی آمقانی
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

محمد شوکتی آمقانی

ناصر صفائی
دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی

ناصر صفائی

علی اصغر طالبی کهدوئی
دانشیار گروه حشره‌شناسی کشاورزی

علی اصغر طالبی کهدوئی

محمدتقی عبادی
دانشیار گروه باغبانی

محمدتقی عبادی

سلیمان عباسی
استاد گروه صنایع غذایی

سلیمان عباسی

عنایت عباسی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

عنایت عباسی

محمدرضا عتیقی
استادیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی

محمدرضا عتیقی

محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد گروه صنایع غذایی

محمدحسین عزیزی تبریززاد

معصومه عمادپور
استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

معصومه عمادپور

مهدی عیاری نوش آبادی
استادیار گروه باغبانی

مهدی عیاری نوش آبادی

یعقوب فتحی پور
استاد گروه حشره‌شناسی کشاورزی

یعقوب فتحی پور

همایون فرهادیان
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

همایون فرهادیان

برات قبادیان
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

برات قبادیان

حامد کتابچی
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب

حامد کتابچی

اسماعیل کرمی دهکردی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

اسماعیل کرمی دهکردی

قاسم کریم زاده
استاد گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

قاسم کریم زاده

راحله کریمی آشتیانی
استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

راحله کریمی آشتیانی

محمدامیر کریمی ترشیزی
دانشیار گروه پرورش و مدیریت طیور

محمدامیر کریمی ترشیزی

منصور کریمی جشنی
استادیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی

منصور کریمی جشنی

مصطفی کریمیان اقبال
دانشیار گروه خاک‌شناسی

مصطفی کریمیان اقبال

اسحاق کشتکار
استادیار گروه زراعت

اسحاق کشتکار

مهدی کوچک زاده
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب

مهدی کوچک زاده

دانیال کهریزی
استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

دانیال کهریزی

شیوا گرجیان
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

شیوا گرجیان

سعید محرمی پور
استاد گروه حشره‌شناسی کشاورزی

سعید محرمی پور

جمال محمدولی سامانی
استاد گروه مهندسی و مدیریت آب

جمال محمدولی سامانی

علی مختصی بیدگلی
دانشیار گروه زراعت

علی مختصی بیدگلی

سیدعلی محمد مدرس ثانوی
استاد گروه زراعت

سیدعلی محمد مدرس ثانوی

سعید مرید
استاد گروه مهندسی و مدیریت آب

سعید مرید

علی اکبر مسعودی
دانشیار گروه دامپروری

علی اکبر مسعودی

مهدی مظاهری
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب

مهدی مظاهری

احمد معینی
دانشیار گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

احمد معینی

محمدجواد منعم
استاد گروه مهندسی و مدیریت آب

محمدجواد منعم

سید حبیب اله موسوی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی

سید حبیب اله موسوی

سیدعلی موسوی جرف
دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی

سیدعلی موسوی جرف

علیرضا مهدویان
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

علیرضا مهدویان

محمد مهرآبادی
دانشیار گروه حشره‌شناسی کشاورزی

محمد مهرآبادی

حجت میان آبادی
استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب

حجت میان آبادی

سیدمجید میرلطیفی
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب

سیدمجید میرلطیفی

اعظم میکانی
استادیار گروه حشره‌شناسی کشاورزی

اعظم میکانی

سعید مینائی
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

سعید مینائی

غلام حسن نجفی
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

غلام حسن نجفی

حامد نجفی علمدارلو
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی

حامد نجفی علمدارلو

رسول واعظ ترشیزی
دانشیار گروه دامپروری

رسول واعظ ترشیزی

محمدحسن وکیل پور
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی

محمدحسن وکیل پور

عباس یداللهی
دانشیار گروه باغبانی

عباس یداللهی

اعضای هیات علمی بازنشسته

غلامرضا پزشکی راد
استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی

غلامرضا پزشکی راد

تیمور توکلی هشتجین
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

تیمور توکلی هشتجین

محمد چیذری
استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی

محمد چیذری

حمید دهقانی
استاد گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

حمید دهقانی

حسن صدیقی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

حسن صدیقی

زین العابدین طهماسبی سروستانی
دانشیار گروه زراعت

زین العابدین طهماسبی سروستانی

عزیزاله علیزاده
گروه بیماری‌شناسی گیاهی

عزیزاله علیزاده

كریم کمالی
استاد گروه حشره‌شناسی کشاورزی

كریم کمالی

محمدجعفر ملکوتی
استاد گروه خاک‌شناسی

محمدجعفر ملکوتی

سیدرضاقلی میرفخرائی
استادیار گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

سیدرضاقلی میرفخرائی

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم رضا امیدبیگی
استاد گروه باغبانی

مرحوم رضا امیدبیگی

مرحوم حمیدرضا حاجی قنبر
دانشیار گروه حشره‌شناسی کشاورزی

مرحوم حمیدرضا حاجی قنبر

مرحوم امیر قلاوند
استاد گروه زراعت

مرحوم امیر قلاوند

مرحوم ابراهیم محمدی
استاد گروه بیماری‌شناسی گیاهی

مرحوم ابراهیم محمدی

مرحوم سیدابوالقاسم مرتضوی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی

مرحوم سیدابوالقاسم مرتضوی