شرح وظایف


 
 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • ايجاد هماهنگی بين فعاليت‏‌ها و هدايت اقدامات جاری مديريت‏‌های زيرمجموعه معاونت.
 • تهيه و تدوين خط مشی مديريت‏‌های تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه.
 • نظارت دقيق و مستمر و مستقيم بر فعاليت‏‌های اداری، مالی، تشكيلاتی، عمرانی و حقوقی واحدهاي تابعه.
 • نظارت مستقيم بر اجرای قوانين اداری و مالی كه از سوی مراجع ذيصلاح كشور تدوين و به دانشگاه ابلاغ می‌گردد.
 • پیگیری برنامه استراتژیک معاونت پشتیبانی و منابع انسانی مطابق برنامه راهبردی دانشگاه.
 • برنامه‏ ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاور و پیمانکار برای طرح‏‌های عمرانی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‏‌های عمرانی، قراردادهای ساختمانی و تأسيساتی.
 • تهيه و تدارك كليه وسايل و ملزومات مورد نياز دانشگاه.
 • دريافت درآمدهای اختصاصی از طريق قراردادهای تحقيقاتی طبق قانون و مقررات و واريز آن به خزانه نزد بانك مركزی.
 • دريافت كمك ‏های مردمی و واريز آن به حساب كمك‏ های مردمی دانشگاه.
 • نظارت دقيق بر كليه خريدها.
 • نظارت دقيق بر كليه اموری كه دارای بار مالی بوده و برای دانشگاه ايجاد تعهد نمايد.
 • صدور ابلاغيه‏‌های اداری و مأموريت‏‌ها براي اعضای هيأت علمی.
 • نظارت بر تهيه گزارش‏‌های ماهانه، سالانه معاونت و ارسال آن به رياست دانشگاه.
 • صدور بخشنامه‏‌های اداری، مالی، تشكيلاتی دانشگاه.
 • نظارت و پيگيری در مورد مسائل حقوقی دانشگاه.
 • نظارت دقيق بر سياست‏‌ها و خط مشی‌هاي كلی برنامه‏ ريزی نيروی انسانی.
 • نظارت بر امور مربوط به كميسيون بهره‏ وری و تحول اداری، نظام بررسی و پذيرش پيشنهادها، تكريم ارباب رجوع، هيأت اجرايی تشكيلات و امور نيروی انسانی غير هيأت علمی، کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، كميسيون مناقصه و مزايده و ... .
 • نظارت بر امور دبيرخانه مركزي دانشگاه.
 • ارائه گزارش‏ های توجیهی لازم به رییس دانشگاه و سایر مراجع ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.