شوراها و کمیته‌ها


 

در راستاي تحقق و ارتقاي اهداف و برنامه های دانشگاه و كمك به برنامه ريزی و ساماندهی واحدهای اداری و مالی كميته‌ها و شوراهايی به شرح زير تشكيل می‌شود.

اين كميته‌ها به منزله بازوی مديريت دانشگاه و برای حمايت‌های مادی و معنوی همه كاركنان بر اساس قوانين، مقررات و رسالت‌های دانشگاه و تحت نظارت معاون پشتيبانی و منابع انسانی فعاليت می‌كنند.