ساختار سازمانی


 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

 

دفتر حقوقی

واحد دعاوی حقوقی

واحد بیمه و قانون کار

واحد قراردادها

 

مدیریت تشکیلات و بهبود روش ها

گروه تشکیلات و روش ها

گروه آموزش کارکنان

گروه اطلاعات و آمار

 

مدیریت امور مالی

مسئولین حسابداری

اداره حسابداری

اداره رسیدگی به اسناد

اداره اعتبارات و تنظیم حساب ها

اداره درآمدها

اداره اموال

 

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

اداره طرح های عمرانی

اداره تعمیر و نگهداری ساختمان

اداره مخابرات

اداره ایمنی و آتش نشانی

 

مدیریت امور اداری

اداره کارگزینی کارکنان

اداره کارگزینی هیأت علمی

اداره رفاه

اداره بازنشستگی

اداره تدارکات

اداره خدمات عمومی

 

دبیرخانه مرکزی

 

دبیرخانه کمیسیون بهره وری و تحول اداری