دفتر برنامه و بودجه يكی از مديريت‌های تابعه حوزه رياست دانشگاه است كه اهم وظايف آن، برنامه‌ريزی و نظارت بر تهيه بودجه ساليانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفيق بودجه پيشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی‌های دانشگاه، می‌باشد.