مسابقات ورزشی


 
ثبت‌نام در مسابقات فوتسال

توجه: برای ثبت نام در مسابقات فوتسال ، لازم است ابتدا سرپرست یا مربی تیم، فرم مشخصات اعضای تیم را دریافت و تکمیل نماید و سپس به همراه اطلاعات خود اقدام به ثبت نام در این بخش نماید.
نام سرپرست/مربی: * نام خانوادگی سرپرست/مربی: *
کدملی: * تلفن همراه: *
نوع وابستگی : نوع استخدام :
سابقه استخدام: * عکس:
فرم مشخصات اعضای تیم: