به منظور بررسى و تعیین امتیازهاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى اعضاى هیأت علمى، در هر مؤسسه کمیسیون فرهنگى با ترکیب زیر تشکیل مى‌شود:

  1. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیسیون
  2. رئیس نهاد در دانشگاه
  3. معاون دانشجویى و فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون
  4. معاون آموزشى/ پژوهشى حسب مورد
  5. یک نفر عضو هیأت علمى با حداقل مرتبه دانشیارى به انتخاب هیأت اجرایى جذب دانشگاه و تأیید رئیس دانشگاه
اعضای این کمیسیون در نخستین جلسه، در چارچوب مقررات و ضوابط کلى وزارتین یک آیین‌نامه داخلى تدوین می‌کنند. این آئین‌نامه شامل نحوه تشکیل جلسه‌ها، شیوه رأى گیرى، تعیین حد نصاب اعضاى حاضر برای تشکیل جلسه، رأى گیرى و ... می‌باشد.