تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان 8 تیر تا 23 مرداد 1399 8 آذر تا 13 دی 1399
انتخاب واحد دکتری: 5 تا 7 آبان / ارشد: 10 تا 14 آبان 1399 دکتری 27 دی تا 1 بهمن / ارشد: 29 دی تا 1 بهمن 1399
شروع کلاس‌ها دکتری: 10 آبان / ارشد: 17 آبان 1399 2 اسفند 1399
حذف و تعویض دروس 2 و 3 آذر 1399 17 و 18 اسفند 1399
پایان کلاس‌ها 2 بهمن 1399 3 تیرماه 1400
ارزشیابی دروس 20 دی تا 2 بهمن 1399 22 خرداد تا 3 تیر 1400
امتحانات دروس مدرسی 4 تا 9 بهمن 1399 5 تا 10 تیر 1400
امتحانات دروس تخصصی 11 تا 23 بهمن 1399 12 تا 24 تیر 1400
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 4 تا 29 بهمن 1399 5 تا 30 تیر 1400
مهلت اعتراض دانشجویان 30بهمن تا 4 اسفند 1399 31 تیر تا 4 مرداد 1400
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 5 تا 9 اسفند 1399 5 تا 9 مرداد 1400