اخبار-پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه