ارتباط با ما


 

bulletدفتر مدیریت روابط عمومی

  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس جنب ساختمان مرکزی
  • تلفن: 82883188 و 82883108
  • دورنگار: 88004535
  • Email: prtmu@modares.ac.ir

bulletاداره روابط عمومی

  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس جنب ساختمان مرکزی
  • تلفن: 82883188

bulletاداره امور فنی و هنری

  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس جنب ساختمان مرکزی
  • تلفن: 82883155