دبیرخانه هیأت امناء


 

bulletتاریخچه و اهداف هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌سازی دانشگاه در پی تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 13/8/ 1365 و با اهداف زیر و در چارچوب قانون تشکیل هیأت‌های امناء و موسسات آموزش عالی تشکیل گردید.

 • تعیین خط مشی كلی دانشگاه
 • تصویب اصول برنامه‌های توسعه دانشگاه
 • تصویب بودجه سالانه دانشگاه
 • تشخیص ضرورت تاسیس مقاطع تحصیلی و دانشكده‌های جدید
 • تصویب تشكیلات دانشگاه
 • نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه
 • اخذ تصمیم در باب نحوه ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات علمی و فرهنگی بین‌المللی

bulletمصوبات هیأت امناء(صورتجلسات):


جلسه یکم
1365-9-28
جلسه دوم
1365-10-10
جلسه سوم
1365-10-24
جلسه چهارم
1365-12-13
جلسه پنجم
1366-5-14
جلسه ششم
1366-6-18
جلسه هفتم
1366-9-18
جلسه هشتم
1369-3-8
جلسه نهم
1367-4-12
جلسه دهم
1367-11-26
جلسه یازدهم
-1368-12
جلسه دوازدهم
1369-9-6
جلسه سیزدم
1370-2-17
جلسه چهاردهم
1371-5-3
جلسه پانزدهم
1371-7-28
جلسه شانزدهم
1371-10-22
جلسه هفدهم
1372-8-19
جلسه هجدهم
1373-4-15
جلسه نوزدهم
1375-4-21
جلسه بیستم
1375-12-13
جلسه بیست و یکم
1378-12-18
جلسه بیست و دوم
1379-5-19
جلسه بیست و سوم
1380-9-19
جلسه بیست و چهارم
1381-10-16
جلسه بیست و پنجم
1382-3-18
جلسه بیست و ششم
1383-3-2
جلسه بیست و هفتم
1383-11-24
جلسه بیست و هشتم
1384-2-10
جلسه بیست و نهم
1384-4-20
جلسه سی ام
1384-12-16
جلسه سی و یکم
1385-12-13
جلسه سی و دوم
1386-1-30
جلسه سی و سوم
1386-6-22
جلسه سی و چهارم
1386-12-21
جلسه سی و پنجم
1387-2-12
جلسه سی و ششم
1387-9-21
جلسه سی و هفتم
1387-10-21
جلسه سی و هشتم
1388-3-28
جلسه سی و نهم
1388-11-27
جلسه چهلم
1388-12-18
جلسه فوق العاده
1389-5-18
جلسه چهل و یکم
1389-12-3
جلسه فوق العاده
1389-12-22
جلسه چهل و دوم
1390-10-13
جلسه چهل و سوم
1391-12-16
جلسه چهل و چهارم
1392-5-13
جلسه فوق‌العاده
1392-12-20
جلسه فوق‌العاده
1393-4-14
جلسه چهل و پنجم
1393-9-19
جلسه چهل و ششم
1394-3-6
جلسه چهل و هفتم
1394-7-5
جلسه چهل و هشتم
1395-8-8
جلسه چهل و نهم
1395-12-9
جلسه پنجاهم
1396-06-29
جلسه پنجاه و یکم
1396-12-21
جلسه پنجاه و دوم
1397-05-02
جلسه پنجاه و سوم
1397-10-15
جلسه پنجاه و چهارم
1398-4-24
جلسه فوق‌العاده
1398-06-10
جلسه پنجاه و پنجم
1398-11-06
جلسه فوق‌العاده
1398-12-04
جلسه پنجاه و ششم
1399-04-25
جلسه فوق‌العاده
1399-06-16
جلسه پنجاه و هفتم
1399-10-22
جلسه فوق‌العاده
1399-11-04
جلسه فوق‌العاده
1400-02-19
جلسه پنجاه و هشتم
1400-04-15
جلسه فوق‌العاده
1401-02-1
8
جلسه پنجاه و نهم
1401-02-29
 جلسه فوق‌العاده
1401-06-14
جلسه شصت
1401-10-26
  جلسه فوق‌العاده
1401-11-10
جلسه فوق‌العاده
1402-06-26
جلسه فوق‌العاده
1402-09-13
جلسه فوق‌العاده
1402-09-25
 

  

bulletآخرین بخشنامه‌های وزارتی

bulletآئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها (مصوبات هیأت امناء)

bulletاعضای حقیقی و حقوقی هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس در گذشته و حال

 • اعضای حقوقی:
  1. رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس
  2. معاون اول رئیس جمهور به‌عنوان عضو حقوقی هیأت امناء
  3. وزیر علوم تحقیقات و فناوری به‌عنوان عضو حقوقی هیأت امناء
  4. وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی به‌عنوان عضو حقوقی هیأت امناء
  5. رئیس دانشگاه به‌عنوان عضو و دبیر هیأت امناء
 • اعضای حقوقی دوره هشتم (اعضای فعلی هیأت امناء):
  1. آقای آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم و رئیس هیأت امناء
  2. آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور و عضو هیأت امناء
  3. آقای دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر محترم وزير علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امناء
  4. آقای دكتر بهرام عین اللهی وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت امناء
  5. آقای دکتر فرهاد دانشجو ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیأت امنا
 • اعضای حقیقی دوره هشتم (اعضای فعلی هیأت امناء):
  1. آقای دکتر محسن رضایی عضو هیأت امناء دانشگاه
  2. آقای دکتر میثم لطیفی عضو هیأت امناء دانشگاه
  3. آقای دکتر خسرو خواجه عضو هیأت امناء دانشگاه
  4. آقای دکتر احمد نادری عضو هیأت امناء دانشگاه
  5. آقای دکتر ابراهیم عزیزی عضو محترم هیأت امنا
  6. آقای دکتر سید محمد حسینی عضو محترم هیأت امنا

bulletاعضای ادوار گذشته هیأت امناء

دوره اول

 1. دکتر مصطفی معین عضو هیأت امناء
 2. دکتر ایرج فاضل عضو هیأت امناء
 3. مهندس میر حسین موسوی عضو هیأت امناء
 4. دکتر سید مهدی گلابی عضو هیأت امناء
 5. دکتر علی اکبر صالحی عضو هیأت امناء
 6. دکتر احمد احمدی عضو هیأت امناء

دوره دوم

 1. دکتر مصطفی معین عضو هیأت امناء
 2. دکتر ایرج فاضل عضو هیأت امناء
 3. مهندس میر حسین موسوی عضو هیأت امناء
 4. دکتر عیسی کلانتری عضو هیأت امناء
 5. دکتر علی اکبر صالحی عضو هیأت امناء
 6. دکتر احمد احمدی عضو هیأت امناء

دوره سوم

 1. مهندس میر حسین موسوی عضو هیأت امناء
 2. دکتر عیسی کلانتری عضو هیأت امناء
 3. دکتر احمد پور نجاتی عضو هیأت امناء
 4. دکتر احمد احمدی عضو هیأت امناء
 5. مهندس محمد باقریان عضو هیأت امناء
 6. دکتر مرتضی ممویی عضو هیأت امناء

دوره چهارم

 1. مهندس محمد رضا باهنر عضو هیأت امناء
 2. دکتر محمد سلیمانی عضو هیأت امناء
 3. دکتر احمد احمدی عضو هیأت امناء
 4. مهندس میر حسین موسوی عضو هیأت امناء
 5. دکتر کامران دانشجو عضو هیأت امناء
 6. دکتر عباس صاحبقدم لطفی عضو هیأت امناء

دوره پنجم

 1. دکتر ابراهیم عزیزی عضو هیأت امناء
 2. دکتر سید محمد حسینی عضو هیأت امناء
 3. دکتر حسین نادری‌منش عضو هیأت امناء
 4. دکتر فرهاد دانشجو عضو هیأت امناء
 5. دکتر عادل آذر عضو هیأت امناء
 6. دکتر سید محمد حجازی عضو هیأت امناء

دوره ششم

 1. دکتر عباس آخوندی عضو هیأت امناء دانشگاه
 2. دکتر محمدرضا عارف هیأت امناء دانشگاه
 3. دکتر رضا فرجی دانا هیأت امناء دانشگاه
 4. دکتر محمد رضا واعظ مهدوی عضو هیأت امناء دانشگاه
 5. مهندس سید عباس موسوی‌ره پیما عضو هیأت امناء دانشگاه
 6. دکتر میر فضل الله موسوی کوزه کنان هیأت امناء دانشگاه

دوره هفتم

 1. دکتر عباس آخوندی عضو هیأت امناء
 2. دکتر محمدرضا عارف عضو هیأت امناء
 3. دکتر رضا فرجی دانا عضو هیأت امناء
 4. دکتر پیروز حناچی عضو هیأت امناء
 5. دکتر محمدرضا واعظ مهدوی عضو هیأت امناء
 6. دکتر حسین سیفی عضو هیأت امناء
 

bulletارتباط با ما

 • تلفن:82884051
 • دورنگار: 82884051