آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حقوق خصوصي محمدباقر پارساپور حقوق خصوصي دانشيار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصي محمد عيسائي تفرشي حقوق خصوصي استاد مشاهده مشاهده
حقوق خصوصي محمود صادقي حقوق خصوصي دانشيار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصي مرتضي شهبازي نيا حقوق خصوصي دانشيار مشاهده مشاهده
حقوق خصوصي طيبه صاحب حقوق خصوصي استاديار مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي محمد فرجيها حقوق جزا و جرم شناسي دانشيار مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي سيددريد موسوي مجاب حقوق كيفري و جرم شناسي استاديار مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي محمود صابر حقوق جزا و جرم شناسي استاديار مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي محمدجعفر حبيب زاده حقوق جزا و جرم شناسي استاد مشاهده مشاهده
حقوق كيفري و جرم شناسي روح الدين كرد عليوند حقوق جزا و جرم شناسی استاديار مشاهده مشاهده