حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محمد اقدسی
معاون علمی دانشکده


سیدحسام الدین ذگردی

مدیران گروه‌ها


مدیریت سیستم و بهره‌وری


بختیار استادی
مهندسی فناوری اطلاعات


سیدکمال چهارسوقی
مهندسی سیستم‌های اقتصادی‌واجتماعی


علی حسین زاده کاشان
مهندسی صنایع


الهام یاوری