ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده فني و مهندسي- طبقه اول و دوم
14115-364

تلفن


88220212 - 8220121

دورنگار


021-88220121

ایمیل


وب سایت


ipserc.modares.ac.ir