انتشارات


 

کتاب:
: عملیات بازار در سیستم‌های الکتریکی قدرت،حسین سیفی، غلامرضا یوسفی، میرمحسن پدرام،1384، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

کتاب:

"Electric Power System Planning Issues, Algorithms and Solutions",H.Seifi, M.S.Sepasian, 2011, Springer