حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مجتبی رفیعیان
معاون پژوهشی


حسن علی پورمند
معاون آموزشی


کیانوش سوزنچی
معاون اداری و مالی


مجتبی عزیزی

مدیران گروه‌ها


گرافیک(ارتباط تصویری)


سید ابوتراب احمد پناه
مديريت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری


احسان اله اشتهاردیان
پژوهش و تاریخ هنر


رضا افهمی
معماری


محمدرضا بمانیان
کارگردانی و بازیگری


مهدی حامدسقایان
نقاشی


محمدکاظم حسن وند
هنرهای اسلامی گرایش نگارگری


محمدکاظم حسن وند
شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری)


سیدمهدی خاتمی
ادبيات نمايشی


سیدمصطفی مختابادامرئی
انیمیشن و سینما


امیرحسن ندائی