متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین محمدی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید

خلاصه خبر: پیش بینی تحلیلی-عددی و تجربی عیب چین خوردگی لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد پروفیل ها با مقطع عریض

 • عنوان: پیش بینی تحلیلی-عددی و تجربی عیب چین خوردگی لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد پروفیل ها با مقطع عریض
 • ارائه‌کننده: آقای حسین محمدی نجف آبادی
 • استاد راهنما: دکتر حسن مسلمی نائینی
 • استاد راهنما دوم: دکتر رسول صفدریان
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر غلامحسین لیاقت
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر یوسف حجت
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مهدی تاجداری
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر ابوالفضل معصومی
 • استاد مشاور اول: دکتر داود اکبری
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر یوسف حجت
 • مکان: اتاق 215
 • تاریخ: 97/09/21
 • ساعت: 13:00

چکیده:هدف از انجام این رساله بررسی تحلیلی- عددی و تجربی عیب چین‌خوردگی لبه ورق در محصولات شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع عریض و ارائه شاخصی که بر مبنای آن بتوان زاویه بحرانی چین‎خوردگی را پیش‎بینی کرد، می‌باشد. به همین منظور در این رساله ابتدا فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض در نرم‎افزار اجزای محدود آباکوس شبیه‎سازی شد و اعتبار نتایج آن از طریق مقایسه کرنش‌های طولی لبه ورق با کرنش‎های طولی بدست آمده از آزمایش‎‌های تجربی تأیید شد. در ادامه با استفاده از روش انرژی، معیاری برای پیش‎بینی زاویه بحرانی چین‎خوردگی بدست آمد که به صورت یک زیربرنامه در نرم‌افزار اجزای محدود تعریف و همراه با شبیه‌سازی فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع عریض برای پیش‌بینی چین‌خوردگی لبه‌ی ورق به کار برده شد. سپس با استفاده از آزمایش‎های تجربی، صحت‎ نتایج تحلیلی با مشاهده بروز یا عدم بروز چین‎خوردگی در یک زاویه شکل‎دهی خاص تأیید شد. در ادامه اثر پارامترهای هندسی یک پروفیل عریض شامل طول بال خارجی، طول بال داخلی، طول کف و ضخامت ورق و اثر جنس ورق (استحکام تسلیم و توان کار سختی) و اثر پارامتر فرآیندی فاصله‎ی بین‎ایستگاهی بر زاویه بحرانی چین‎خوردگی مشخص گردید. نتایج نشان داد که افزایش طول بال خارجی، طول بال داخلی باعث کاهش زاویه بحرانی چین‎خوردگی و افزایش ضخامت ورق، استحکام تسلیم ورق و فاصله بین‎ایستگاهی باعث افزایش زاویه بحرانی چین‎خوردگی می‎شود. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که طول کف و توان کار سختی تأثیری بر زاویه بحرانی چین‎خوردگی ندارند. در ادامه با استفاده از پارامترهای ورودی و زوایای بحرانی بدست آمده و به منظور پیش‎بینی زاویه بحرانی چین‎خوردگی در مقادیر مختلف پارامترهای ورودی، یک شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شد که با استفاده از این شبکه امکان پیش‎بینی زاویه بحرانی چین‎خوردگی در مقادیر مختلف پارامترهای ورودی بدست آمد که با استفاده از این قابلیت می‎توان در طراحی الگوی گل مقاطع عریض بدون بروز عیب چین‎خوردگی استفاده کرد. درصد خطای بدست آمده از مقایسه نتایج به دست آمده از آموزش شبکه عصبی با نتایج شبیه‎سازی نشان داد که نتایج شبیه‎سازی با دقت قابل قبولی توسط شبکه‎ی عصبی آموزش داده شده قابل پیش‎بینی هستند.
کلمات کلیدی: فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد، پروفیل عریض، چین‌خوردگی لبه، روش انرژی، شبیه‌سازی اجزای محدود، آزمایش‎های تجربی، شبکه عصبی مصنوعی

18 آذر 1397 / تعداد نمایش : 383