متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای افشین تبیانیان،گروه آموزشی طراحی کاربردی

خلاصه خبر: تحلیل موج آکوستیکی منتقل شده از پوسته مخروطی ناقص

 • عنوان: تحلیل موج آکوستیکی منتقل شده از پوسته مخروطی ناقص
 • ارائه‌کننده: آقای افشین تبیانیان
 • استاد راهنما: دکتر محمدرضا قضاوی خوراسگانی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر غلامحسین رحیمی شعر باف
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر اکبر علی بیگلو
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علیرضا طلوعی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر روح اله طالبی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر اکبر علی بیگلو
 • مکان: سالن 351
 • تاریخ: 97/06/05
 • ساعت: 17:00

چکیده: در این رساله به بررسی و تحلیل موج آکوستیکی منتشر شده از پوسته مخروطی ناقص پرداخته شده است. این تحلیل شامل بررسی موج آکوستیکی منتشر شده از پوسته، موج منتقل شده به داخل پوسته، محاسبه افت انتقال صوت پوسته با استفاده از نسبت توان صوتی برخوردی به توان صوتی منتقل شده به داخل پوسته و نیز بررسی ارتعاشات پوسته در اثر بارگذاری آکوستیکی می‌باشد. تحریک خارجی شامل یک موج صفحه‌ای با دامنه و زاویه برخورد مشخص می‌باشد. تحلیل شامل سه بخش استخراج معادلات حرکتی پوسته مخروطی، استخراج میدان آکوستیکی اطراف پوسته و ترکیب معادلات و استخراج معادلات کوپل سیستم سازه آکوستیک می‌باشد. معادلات پوسته مخروطی با استفاده از تئوری دانل-مشتری استخراج شده است. این معادلات به صورت یک معادله دیفرانسیلی با اپراتورهای دیفرانسیلی معین بیان می‌گردد. میدان آکوستیکی نیز با استفاده از انتگرال کیرشهف-هلمهولتز که بیانگر یک رابطه ضمنی بین فشار آکوستیکی و جابجایی پوسته می‌باشد، مدلسازی می‌گردد. برای استخراج رابطه‌ای صریح از فشار آکوستیکی بر حسب جابجایی پوسته، از روش المان مرزی (BEM) استفاده شده است. در این روش سطح پوسته به تعدادی المان، تقسیم بندی شده و با استفاده از تابع شکل مرتبه دو در نظر گرفته شده برای المان‌ها جهت مدلسازی بهتر پوسته دارای انحناء، فشار آکوستیکی نقاط المان بر حسب جابجایی نودال پوسته استخراج می‌گردد. سپس این فشارهای نودال برای اعمال در معادله کوپل سیستم سازه آکوستیک، با استفاده از تبدیل انتگرالی (با استفاده از توابع شکل المان) به نیروهای نودال تبدیل می‌گردد. این نیروها که تابعی از جابجایی نودال پوسته می‌باشند به صورت تعدادی نیروی متمرکز در نودهای المان های روی پوسته اعمال می‌شوند و در حقیقت بیانگر میدان آکوستیکی روی سطح پوسته می‌باشند. با استفاده از تابع دلتای دیراک این نیروهای متمرکز در سیستم معادلات اعمال می‌گردند. سیستم معادلات تشکیل شده با استفاده از روش ریلی-ریتز و در نظر گرفتن تابعی به عنوان شکل مود فرضی پوسته با ضرایب مجهول در نظر گرفته می‌شود. تابع شکل مود به نحوی در نظر گرفته می‌شود که شرایط مرزی پوسته که دو لبه ساده (S-S) می‌باشد را ارضا نماید. در نهایت با حل معادلات سیستم و استخراج ضرایب مجهول، پاسخ پایدار سیستم به ازای فرکانس‌های مختلف تحریک بدست می‌آید. پس از حل سیستم معادلات، توزیع فشار آکوستیکی روی سطح پوسته استخراج شده و به تبع آن توان صوتی منتشر شده از پوسته بدست می‌آید و با استفاده از توان صوتی، پارامتر افت انتقال صوت استخراج می‌گردد. همچنین فشار نقاط دیگر در محیط انتشار صوت و نیز جابجایی ارتعاشی پوسته نیز بدست می‌آید. بررسی پارامتریک روی ضریب افت انتقال صوت پوسته صورت پذیرفته و اثر پارامترهای هندسی پوسته، جنس پوسته و نوع محیط انتشار صوت در اطراف پوسته بررسی شده است. همچنین توزیع فشار در اطراف و داخل پوسته و ارتعاشات آن نیز بررسی گردیده است.
کلمات کلیدی: پوسته مخروطی ناقص تئوری دانل-مشتری انتگرال کیرشهف-هلمهولتز روش المان مرزی ضریب افت انتقال صوت

4 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 475