آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي علي جعفريان دهكردي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي رضا مداحيان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي محمد ضابطيان طرقي مهندسي مكانيك استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد اميرحسين بهروش مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمد رضا كرفي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد داود اكبري مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي اكبر علي بيگلو مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي محمدرضا قضاوي خوراسگاني مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي غلامحسين لياقت مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي حامد احمدي مهندسی مکانیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي مجيد ساده دل مهندسی مکانیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل سيدحميد جلالي نائيني مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل مسعود ابراهيمي كچويي مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي مجيد ميرزائي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي امين فرخ آبادي مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي فاطمه السادات علوي اندراجمي مهندسی مکانیک استاديار مشاهده مشاهده