حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مسعود سلطانی محمدی
معاون پژوهشی


شریف شاه بیک
معاون آموزشی


نادر مختارانی

مدیران گروه‌ها


سازه‌های هیدرولیکی


حسن اکبری
سازه‌های دریایی


حسن اکبری
مهندسی سازه


عباسعلی تسنیمی
مهندسی زلزله


عباسعلی تسنیمی
برنامه‌ریزی حمل و نقل


محمود صفارزاده
خاک و پی


احمدعلی فخیمی
راه و ترابری


امیر کاووسی
مهندسی محيط زيست


نادر مختارانی
مهندسي آب


فرزین نصیری صالح