هیئت رئیسه دانشکده


رامین کریم زاده
ریاست دانشکده
رامین کریم زاده
احمدرضا بهرامیان
معاون آموزشی
احمدرضا بهرامیان
احمدرضا بهرامیان
معاون پژوهشی و فناوری
احمدرضا بهرامیان

مدیران گروه‌ها


امیرحسین سعیدی دهاقانی
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
امیرحسین سعیدی دهاقانی
علیرضا شریف
فرآیندهای پلیمریزاسیون
علیرضا شریف
علیرضا شریف
مهندسی پلیمر
علیرضا شریف
سمیره هاشمی نجف آبادی
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
سمیره هاشمی نجف آبادی
سمیره هاشمی نجف آبادی
مهندسی شیمی - زیست پزشکی
سمیره هاشمی نجف آبادی