صورتجلسات


 
صورتجلسات گردهمايی روسای مراكز آموزش عالی كشاورزی و منابع طبيعی كشور
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
جلسه یکم
15-2-1372
جلسه دوم
23-04-1372
جلسه سوم
19-08-1372
جلسه چهارم
29-10-1372
جلسه پنجم
28-02-1373
جلسه ششم
20-05-1373
جلسه هفتم
11-08-1383
جلسه هشتم
24-12-1373
جلسه نهم
24-04-1374
جلسه دهم
17-08-1374
جلسه یازدهم
16-12-1374
جلسه دوازدهم
10-05-1375
جلسه سیزدم
23-07-1375
جلسه چهاردهم
15-12-1377
جلسه پانزدهم
04-05-1376
جلسه شانزدهم
03-10-1376
جلسه هفدهم
14-05-1377
جلسه هجدهم
18-08-1377
جلسه نوزدهم
15-11-1377
جلسه بیستم
15-02-1378
جلسه بیست و یکم
17-06-1378
جلسه بیست و دوم
22-10-1378
جلسه بیست و سوم
21-02-1379
جلسه بیست و چهارم
03-06-1379
جلسه بیست و پنجم
28-10-1379
جلسه بیست و ششم
26-02-1380
جلسه بیست و هفتم
14-06-1380
جلسه بیست و هشتم
10-11-1380
جلسه بیست و نهم
29-03-1381
جلسه سی ام
08-08-1381
جلسه سی و یکم
28-03-1382
جلسه سی و دوم
17-05-1383
جلسه سی و سوم
27-08-1383
جلسه سی و چهارم
11-12-1383
جلسه سی و پنجم
29-04-1384
جلسه سی و ششم
16-09-1384
جلسه سی و هفتم
18-04-1385
جلسه سی و هشتم
20-10-1385
جلسه سی و نهم
جلسه چهلم
22-03-1387
جلسه چهل و یکم
19-01-1388
جلسه چهل و دوم
11-09-1388
جلسه چهل و سوم
26-03-1389
جلسه چهل و چهارم
04-03-1390
جلسه چهل و پنجم
13-02-1391
جلسه چهل و ششم
03-07-1391
جلسه چهل و هفتم
01-11-1393
جلسه چهل و هشتم
03-05-1396
جلسه فوق العاده
18-02-139
7
جلسه چهل و نهم
06-06-139
8
جلسه پنجاهم
18-10-140