کمیته‌ها


 
کمیته آموزش

رئیس: دکتر محبوبی صوفیانی
نایب رئیس: دکتر محمد رضاییان
سایر اعضاء: دکترشاهین اوستان، دکتر خدایار همتی، دکتر محمد حسین دانشور، دکتر عبدالعلی حسامی

کمیته پژوهش

رئیس: دكتر پوستينی
نایب رئیس: دكتر خزاعيان
سایر اعضاء: دکتر دانش، دکتر جمشیدی، دکتر کاظمی، دکتر قربانی، دکتر جعفریان، دکتر حکیمی و دکتر پوربابائی

کمیته اشتغال و کارآفرینی

رئیس: دكتر شاهدي
نایب رئیس: دكتر ولی زاده
سایر اعضاء: دكتر پورجم، دكتر زاهدی، دكتر دانشور، دكتر اسلامی، دكتر علی پناه و دكتر علی عربی

کمیته منابع طبیعی و محیط زیست

رئیس: دكتر محبوبی صوفيانی
نایب رئیس: دكتر خزاعيان
سایر اعضاء: دكتر دانش، دكتر قربانی، دكتر رهنما، دكتر پوربابايی، دكتر جعفريان، دكتر كاظمی و دكتر حكيمی ميبدی

كميته نشریه

رئیس: دكتر اكبرنيا
نایب رئیس: دكتر نبی پور
سایر اعضاء: دكتر محمدی، دكتر كريمی ترشيزی