گردهمایی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی


 
تاریخچه

در سايه توفيقات الهی طی نامه‌ای كه در نيمه دوم سال 1370 از سوی دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران به تعدادی از دانشكده‌های كشاورزی ارسال شد، از روسای اين واحدها خواسته شد نسبت به برگزاری جلسات مشترك براي تبادل نظر و همكاری اظهار نظر نمايند.
با پاسخ مثبتی كه به اين سوال داده شد، روسای چند دانشكده كشاورزی در زمستان سال 1371 در دانشكده كشاورزی كرج گرد آمده و طی يك نشست يك روزه ضمن تاكيد بر مفيد بودن اين پيشنهاد وجوه مثبت ارتباط مستمر دانشكده‌های كشاورزی با يكديگر را تبيين نمودند. و مقرر شد اين جلسات هر چند ماه يك بار در يكی از دانشكده‌های كشاورزی برگزار شود.
به اين نشست شماره صفر اختصاص يافت و نشست بعدی به عنوان اولين جلسه مجمع با حضور روسای تمامی دانشكده‌های كشاورزی در بهار سال 1372 در دانشكده كشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. جلسات بعد به ترتيب در دانشكده‌های كشاورزي تبريز، شيراز، مشهد و.... برگزار گرديد. اين مجمع تاكنون حداقل يك بار در تمامی دانشكده‌ها تشكيل شده است.
علاوه بر جلسات عادي و برحسب نياز در زمان تماس با مسئولين و يا حضور در مجلس شورای اسلامی، جلسات فوق‌العاده‌ای نيز در دانشكده كشاورزی كرج برگزار شده است.
در چهارمين نشست مجمع كه در دی ماه سال 1373 در دانشكده كشاورزی اهواز برگزار شد، به پيشنهاد رئيس وقت دانشگاه شهيد چمران پذيرفته شد كه دبيرخانه مجمع در دانشكده كشاورزی اهواز استقرار يابد. همچنين طی پيشنهادی كه در جلسات بعدی مطرح و مورد تائيد قرار گرفت دانشكده‌های منابع طبيعی نيز به عضويت مجمع درآمدند.
در نشست‌های بعدی همچنين اساسنامه گردهمايی تهيه شده و به تصويب رسيد. بنا به تصميم اتخاذ شده در جلسه عمومی نشست چهلم در خرداد ماه 1387 كه در دانشگاه تبريز برگزار گرديد، دبيرخانه گردهمايی در مهرماه 1387 از دانشگاه شهيد چمران اهواز به دانشگاه تربيت مدرس انتقال يافت.

چشم‌انداز

با توجه به شناخت عميق علمی اعضاء گردهمايی از وضعيت كشاورزی و آموزش آن در سراسر كشور، اين گردهمايی مي‌تواند نقش بازوان پرتوان فكری را در زمينه ياری رساندن به شئون مختلف بخش كشاورزی كشور ايفاء نمايد.

مأموریت

از ابتدای تشكيل اين جلسات، همزمان با تبادل نظر در زمينه‌های مختلف، جايگاه اين مجمع و اهداف و راهبردهای اصلی آن تعريف و مقرر شد فعاليت‌های آن عمدتا" در دو قلمرو زير شكل گيرد:

  • روابط درون مجموعه‌ای؛ با هدف برقراری ارتباط بين دانشكده‌ها، به‌منظور تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اداری در راستای ارتقاء وضعيت دانشكده‌ها و همچنين همكاری‌های متقابل و اجرای پروژه‌های مشترك
  • روابط برون مجموعه‌ای؛ با هدف ايجاد ارتباط با مسئولين و مجامع تصميم‌گيری، بمنظور معرفی و عرضه توان دانشكده‌های كشاورزی و منابع طبيعی جهت مشاركت و همكاری در برنامه‌های توسعه و همچنين تلاش براي تقويت جايگاه دانشكده‌ها و بطور كلی دانشگاه و نيز حمايت از بخش كشاورزی در راستای خودكفايی و استقلال كشور.

در بخش روابط درون مجموعه‌ای، همواره در هر نشست حجم قابل توجهی از اطلاعات و تجربيات بين مسئولين دانشكده‌ها مبادله می‌شود.
با ورود به اين مجموعه، هر يك از روسای دانشكده‌ها در جمع نسبتا" وسيعی از همكاران خود حضور يافته و در يك محيط صميمی و پر نشاط و بدون هر گونه محدوديت و مضايقت در جريان تجربه‌های قديم و جديد هم‌رديفان خود قرار می‌گيرند.
در هر نشست يكی از برنامه‌ها، بازديد از بخش‌های مختلف دانشكده ميزبان است كه طی آن اعضاء مجمع در جريان جديدترين پيشرفت‌ها و برنامه‌های توسعه دانشكده‌ها قرار گرفته و با ارائه نظرات و پيشنهادات در تقويت و تكميل مشاركت می‌نمايند.