هیئت رئیسه دانشکده


محمدحسین یادگاری
ریاست دانشکده
محمدحسین یادگاری
حامد باقری
معاون آموزشی
حامد باقری

مدیران گروه‌ها


فاطمه رهبری زاده
فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی
فاطمه رهبری زاده
رضا شهبازبگیان
فناوری آب
رضا شهبازبگیان
حسین غریبی
انرژی های پاک و محیط زیست
حسین غریبی
موسی گلعلی زاده لهی
علوم بنیادین در فناوری‌های بین‌رشته‌ای
موسی گلعلی زاده لهی
احمد مشاعی
سنسـور و بیوسنسـور
احمد مشاعی
حسین نادری منش
ترکیبـات مـواد زیست فعـال
حسین نادری منش