حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


سامان حسینخانی
معاون آموزشی و پژوهشی


صادق دردایی جوقان

مدیران گروه‌ها


انرژی های نو


حسین غریبی
ترکیبـات مـواد زیست فعـال


حسین نادری منش