گروه انرژی تجدید پذیر بر پایه دانش علوم پایه ، فنی مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندی نیروی انسانی با دانش خود با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و جلب حمایت‌های مالی و انسانی نهادهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد داخل و خارج از کشور به منظور در دسترس قرار دادن انرژیهای پاک در جهت شکوفایی توسعه پایدار از با تصویب شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس فعالیت خود را آغاز کرده است.

اعضای هیأت علمی: 0
دانشجویان: 0
دانش‌آموختگان: 0

موجودات زنده با تاریخ تکامل طولانی منبع بسیار ارزشمندی از مولکول های زیست فعال هستند که قابلیت کاربرد در علوم مختلف را دارند. ارگانیسم ها به منظور بقا در محیط های متنوع و گسترده ای که با آن مواجه هستند، مولکول‌های زیستی متنوعی از جمله مولکول‌های سیستم دفاعی، آنزیم های مختلف و متابولیت‌های اولیه و ثانویه که در طول میلیون‌ها سال تکامل یافته‌اند را تولید می‌کنند.

اعضای هیأت علمی:
دانشجویان:
دانش‌آموختگان:

ساخت و توسعه زیست حسگرهای شناسایی زودهنگام بیماریها ، تولید عوامل تشخیصی (آنتی بادی/آپتامر) برای مکانیزم های مختلف حسگری و توسعه زیرساختهای مختلف حسگری و بکارگیری آنها

اعضای هیأت علمی: 0
دانشجویان: 0
دانش‌آموختگان: 7

هدف از این رشته تربیت متخصصان به روز و متعهد در راستای طراحی و اجرای سازه‌های کنترل شده و هوشمند با استفاده از مواد، مصالح نوین از قبیل نانو، مواد حافظه‌دار شکلی، پلیمرها و ... و تجهیزات نوین از قبیل ایزولاتورها، دمپرها و ... است.

اعضای هیأت علمی: 2
دانشجویان: 0
دانش‌آموختگان: 4