حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


منصوره موحدین
معاون آموزشی


فضل اله احمدی
معاون پژوهشی


محمد جوان
معاون اداری و مالی


علی خوانین

مدیران گروه‌ها


بهداشت حرفه‌ای


حسن اصیلیان مهابادی
آموزش بهداشت


فرخنده امین شکروی
فیزیوتراپی


فرید بحرپیما
انگل‌شناسی


عبدالحسین دلیمی اصل
حشره‎شناسی پزشکی


عبدالحسین دلیمی اصل
بهداشت محیط


عباس رضایی
ویروس‌شناسی


حوریه سلیمانجاهی
سم‌شناسی


ملیحه سودی
علوم تشریح


مژده صالح نیا
ایمنی‌شناسی


زهیر صراف
انفورماتیک پزشکی


علی اصغر صفائی
بیوشیمی پزشکی


عبدالامیر علامه
بیوتکنولوژی پزشکی


مهدی فروزنده مقدم
آمار زیستی


انوشیروان کاظم نژادلیلی
خون شناسی


سعید کاویانی جبلی
فیزیک پزشکی


منیژه مختاری دیزجی
مامایی


لیدا مقدم بنائم
فیزیولوژی


سیدجواد میرنجفی زاده
آموزش پرستاری


حسن ناوی پور
باکتری‌شناسی


شهین نجارپیرایه
ژنتیک پزشکی


مهرداد نوروزی نیا
قارچ‌شناسی


محمدحسین یادگاری