متن کامل خبر


 
جلسه بررسی ساختار پیشنهادی دانشگاه برگزار گردید.

خلاصه خبر: جلسه بررسی ساختار پیشنهادی دانشگاه در دفتر معاونت پشتیبانی و منابع انسانی برگزار گردید.

این جلسه در تاریخ 14/7/97 مهرماه ساعت 18 تا 21 در دفتر جناب آقای دکتر موسوی و با حضور معاونین محترم آموزشی و دانشجویی دانشگاه و مسئول طراحی پروژه ساختار دانشگاه برگزار شد. جناب آقای دکتر دانایی ‏فرد و آقای دکتر جلیل دلخواه شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده در طراحی و تدوین ساختار جدید دانشگاه ارائه نمودند. مقرر شد فایل گزارش برای جناب آقایان دکتر کلباسی و دکتر اصلاحچی ارسال گردد و طی هفته آتی جلسات تکمیلی به صورت جداگانه با ایشان برگزار گردد و در جلسه‏‏ ای تکمیلی در دفتر معاونت موضوع جمعبندی گردد. در تاریخ 11 مهرماه جلسه‏ ای فیمابین مدیر پروژه با جناب آقای دکتر فتح ‏الهی معاون محترم پژوهشی و فناوری در همین راستا برگزار شده است.15 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1109