متن کامل خبر


 
جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه برگزار گردید.

خلاصه خبر: جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه برگزار گردید.

شصت ¬و ¬ششمین جلسه کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 04/07/1397، ساعت 10:30 تا 12:00 در دفتر معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی برگزار و موارد زیر بررسی گردید:

  1. طرح منتخب هیات رئیسه محترم دانشگاه در مسابقه طراحی سردر پردیس¬های کشاورزی و نور
  2. نقشه پیشنهادی جهت ساخت و تخصیص به پژوهشکده مهندسی آب
  3. جانمایی محل جمع¬آوری زباله¬های تفکیک شده دانشکده¬های علوم پزشکی
  4. جابجایی در اتاق¬های سردخانه¬ واقع در طبقه دوم ساختمان علوم پایه
  5. گزارش معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مورد مکانیابی گوشه¬های فاخر دانشگاه


7 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1048