متن کامل خبر


 
سمينار مصوبات جهانی در زمینه چرخ های سازگار با طبیعت و اکولوژی انسانی برگزار شد.

خلاصه خبر: سمینار"مصوبات جهانی در زمینه چرخ های سازگار با طبیعت و اکولوژی انسانی" از تاریخ 7 لغایت 15 شهریور در محل سالن دکتر میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

مصوبات جهانی در زمینه چرخه های سازگار با طبیعت و اکولوژی انسانی

باحضور دکتر منوچهر ریاحی سمینار"مصوبات جهانی در زمینه چرخ های سازگار با طبیعت و اکولوژی انسانی" از تاریخ 7 لغایت 15 شهریور در محل سالن دکتر میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

در این سمینار دکتر ریاحی استاد بازنشسته دانشگاه گوتنبرگ سوئد، مقدمه ای در مورد شکل گیری اجلاس سران کشورهای جهان برای نجات طبیعت را ارائه نمود و خاطر نشان کرد درﺳﺎل1962 ﻣﻴﻼدي راﺷﻞ ﻛﺎرﺴﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﺑﻬﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارزش های ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي را ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮو ﺑﺮد ﺗﺎ درﺳﺎل 1972در همایش اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ، ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" تنها یک کره خاکی" ﺑـﻪ ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وادارد. از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ این سمینار آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﭼﺮﺧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﻃﺒﻴﻌـﺖ بود. با این هدف که شرکت کنندگان با دیدگاهی متفاوت و توجهی بیشتر به چرخه های مواد در طبیعت به اطراف خود بنگرند. از دیگر مطالب ارائه شده می توان به عناوینی تحت عنوان "پنل های خورشیدی، آلودگیهای زیست محیطی، زباله و توسعه پایدار، تفکیک زباله، چرخه مواد زائد و به صفر رساندن دور ریختنی ها از گهواره تا گهواره و طرز تهیه کمپوست را اشاره نمود. دکتر ریاحی تأکید نمود هر اقدام محلی مختل کننده چرخه های محیط زیستی می تواند باعث معضل جهانی شود. ایشان یک نمونه از مرکز بوم شناسی Ekocentrum)) در سوئد را نیز توضیح داد.

ارائه مطالب همراه با فیلم و عکس به موضوع جذابیت بیشتری داده بود. این سمینار اتوسط اداره آموزش کارکنان برای کارکنان عضو غیر هیأت علمی برگزار شد و 600 نفر از کارکنان در این سمینار شرکت نمودند.


21 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1933