متن کامل خبر


 
سمینار آموزشی آشنایی با قانون تخلفات اداری و آیین نامه های مرتبط برگزار شد.

خلاصه خبر: مدیریت تشکیلات و بهبود روشها با همکاری هیأت تخلفات دانشگاه سمینار آموزشی آشنایی با "قانون تخلفات ادری و آیین نامه های مرتبط" را روز چهارشنبه مورخ 1395/11/6 با هدف آشنایی کارکنان عضو غیر هیأت علمی دانشگاه با قوانین و مقررات اداری ناظر بر تخلفات و مجازات-های اداری در سالن جابربن حیان برگزار کرد.

 مدیریت تشکیلات و بهبود روشها با همکاری هیأت تخلفات دانشگاه  سمینار آموزشی آشنایی با "قانون تخلفات ادری و آیین نامه ­های مرتبط" را روز چهارشنبه  مورخ 1395/11/6 با هدف آشنایی کارکنان عضو غیر هیأت علمی دانشگاه با قوانین و مقررات اداری ناظر بر تخلفات و مجازات­های اداریدر سالن جابربن حیان برگزار کرد.

به گزارش اداره آموزش کارکنان حدود 400 نفر از کارکنان در این سمینار شرکت نمودند و دکتر ولی رستمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه تهران مباحثی را با عنوان آشنایی با مفاهیم و مبانی تخلفات، مراجع رسیدگی به تخلفات و مجازات­های آن، انواع تخلفات و مجازات­های اداری، چگونگی رسیدگی به تخلفات و مجازات­های اداری و همچنین  نحوه نظارت و اعتراض به آراء مربوط را رائه نمود.


9 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 4559